Riksdagsskrivelse 2017/18:174

Riksdagsskrivelse 2017/18:174

Riksdagsskrivelse 2017/18:174

Regeringen

Miljö- och energidepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU10 Biologisk mångfald får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 mars 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson