Riksdagsskrivelse 2017/18:222

Riksdagsskrivelse 2017/18:222

Riksdagsskrivelse 2017/18:222

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU22 Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 april 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson