Riksdagsskrivelse 2017/18:263

Riksdagsskrivelse 2017/18:263

Riksdagsskrivelse 2017/18:263

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2017/18:TU13 Fossiloberoende transporter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson