Riksdagsskrivelse 2017/18:268

Riksdagsskrivelse 2017/18:268

Riksdagsskrivelse 2017/18:268

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU28 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson