Riksdagsskrivelse 2017/18:272

Riksdagsskrivelse 2017/18:272

Riksdagsskrivelse 2017/18:272

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU23 Vissa ändringar i läkemedelslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson