Riksdagsskrivelse 2017/18:309

Riksdagsskrivelse 2017/18:309

Riksdagsskrivelse 2017/18:309

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU23 En gymnasieutbildning för alla får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson