Riksdagsskrivelse 2017/18:310

Riksdagsskrivelse 2017/18:310

Riksdagsskrivelse 2017/18:310

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU27 Samling för skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 1, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 maj 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson