Riksdagsskrivelse 2017/18:331

Riksdagsskrivelse 2017/18:331

Riksdagsskrivelse 2017/18:331

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU25 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson