Riksdagsskrivelse 2017/18:332

Riksdagsskrivelse 2017/18:332

Riksdagsskrivelse 2017/18:332

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU26 Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson