Riksdagsskrivelse 2017/18:333

Riksdagsskrivelse 2017/18:333

Riksdagsskrivelse 2017/18:333

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU10 Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson