Riksdagsskrivelse 2017/18:368

Riksdagsskrivelse 2017/18:368

Riksdagsskrivelse 2017/18:368

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU20 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson