Riksdagsskrivelse 2017/18:401

Riksdagsskrivelse 2017/18:401

Riksdagsskrivelse 2017/18:401

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU24 Ny djurskyddslag får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 18 under punkt 17, dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 juni 2018

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson