Riksdagsskrivelse 2017/18:432

Riksdagsskrivelse 2017/18:432

Riksdagsskrivelse 2017/18:432

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU32 Riktade statsbidrag till skolan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson