Riksdagsskrivelse 2018/19:111

Riksdagsskrivelse 2018/19:111

Riksdagsskrivelse 2018/19:111

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2018/19:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson