Riksdagsskrivelse 2018/19:112

Riksdagsskrivelse 2018/19:112

Riksdagsskrivelse 2018/19:112

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 december 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson