Riksdagsskrivelse 2018/19:113

Riksdagsskrivelse 2018/19:113

Riksdagsskrivelse 2018/19:113

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 december 2018

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson