Riksdagsskrivelse 2018/19:117

Riksdagsskrivelse 2018/19:117

Riksdagsskrivelse 2018/19:117

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 december 2018

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:116 till Finansdepartementet