Riksdagsskrivelse 2018/19:118

Riksdagsskrivelse 2018/19:118

Riksdagsskrivelse 2018/19:118

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2018/19:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 december 2018

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson