Riksdagsskrivelse 2018/19:121

Riksdagsskrivelse 2018/19:121

Riksdagsskrivelse 2018/19:121

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna.

Stockholm den 23 januari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson