Riksdagsskrivelse 2018/19:131

Riksdagsskrivelse 2018/19:131

Riksdagsskrivelse 2018/19:131

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU3 Fiskeripolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson