Riksdagsskrivelse 2018/19:133

Riksdagsskrivelse 2018/19:133

Riksdagsskrivelse 2018/19:133

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2018/19:KU16 Ny lag om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 27 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:132 till Riksdagsstyrelsen