Riksdagsskrivelse 2018/19:13

Riksdagsskrivelse 2018/19:13

Riksdagsskrivelse 2018/19:13

Regeringen

Kulturdepartementet

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU4 Kultur i hela landet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson