Riksdagsskrivelse 2018/19:140

Riksdagsskrivelse 2018/19:140

Riksdagsskrivelse 2018/19:140

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU6 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson