Riksdagsskrivelse 2018/19:141

Riksdagsskrivelse 2018/19:141

Riksdagsskrivelse 2018/19:141

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU4 Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 februari 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson