Riksdagsskrivelse 2018/19:163

Riksdagsskrivelse 2018/19:163

Riksdagsskrivelse 2018/19:163

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU8 Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 28 mars 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson