Riksdagsskrivelse 2018/19:29

Riksdagsskrivelse 2018/19:29

Riksdagsskrivelse 2018/19:29

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU4 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 14 november 2018

Andreas Norlén

Claes Mårtensson