Riksdagsskrivelse 2018/19:94

Riksdagsskrivelse 2018/19:94

Riksdagsskrivelse 2018/19:94

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2018/19:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 18 december 2018

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2018/19:93 till Socialdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:95 till Utbildningsdepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:96 till Miljö- och energidepartementet
Riksdagsskrivelse 2018/19:97 till Kulturdepartementet