A-kassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen – mer kan göras för att främja likvärdigheten

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:27

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 8 - 1 0 - 0 8

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 1 1 1 4

R I R 2 0 1 8 : 2 7

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

A-kassorna,
IAF och arbetslöshetsförsäkringen

−mer kan göras för att främja likvärdigheten

Riksrevisionen har granskat likvärdigheten i
a-kassornas
tillämpning av arbetslöshetsförsäkringen. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Revisor Anton
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida