Försäljningarna av statens aktier i Nordea

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:29

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN

Försäljningarna av statens aktier i Nordea

rir 2018:29

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn, medverka till god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten.

Riksrevisionen bedriver både årlig revision och effektivitetsrevision. Denna rapport har tagits fram inom effektivitetsrevisionen, vars uppgift är att granska hur effektiv den statliga verksamheten är. Effektivitetsgranskningar rapporteras sedan 2011 direkt till riksdagen.

riksrevisionen

isbn
978-91-7086-500-8
rir 2018:29

omslagets originalfoto: jonas ekströmer

tryck: riksdagens interntryckeri, stockholm 2018

E N G
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida