Investeringssparkonto – en enkel sparform i ett komplext skattesystem

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:19

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 8 - 0 6 - 1 5

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 0 8 6 4

R I R 2 0 1 8 : 1 9

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Investeringssparkonto

– en enkel sparform i ett komplext skattesystem

Riksrevisionen har granskat sparformen investeringssparkonto. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.

Riksrevisor Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Anna Brink har varit föredragande. Revisionsdirektör Helena Knutsson och enhetschef Håkan Jönsson har medverkat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida