Landsbygdsprogrammet 2014-2020 – utformning och genomförande

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:26

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 8 - 1 0 - 0 8

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 1 4 1 4

R I R 2 0 1 8 : 2 6

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Landsbygdsprogrammet
2014–2020

– utformning och genomförande

Riksrevisionen har granskat landsbygdsprogrammet för perioden
2014–2020.
Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Jordbruksverket.

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Annelie Jansson Westin har varit föredragande. Jenny Lee,
Maria-Medée
Almroth och Martin Hill har
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida