Nedsatt moms på livsmedel – priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektivitet

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:25

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 8 - 0 9 - 1 2

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 1 1 7 5

R I R 2 0 1 8 : 2 5

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Nedsatt moms på livsmedel

– priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektivitet

Riksrevisionen har granskat nedsatt moms på livsmedel med avseende på dess priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektivitet. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.

Riksrevisor Ingvar Mattson har beslutat i detta ärende. Revisionsledare Peter Johansson har varit föredragande.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida