Oklara effekter av investeringsstöd till byggande av särskilt boende för äldre

Riksrevisionens granskningsrapport 2018:24

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 8 - 0 9 - 0 7

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 7 - 0 8 9 8

R I R 2 0 1 8 : 2 4

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Oklara effekter av investeringsstödet till byggande av särskilt boende för äldre

Riksrevisionen har granskat investeringsstödet
2007–2014
till byggande av särskilt boende för äldre. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Revisionsledare Cecilia Dittmer har varit föredragande. Enhetschef Magdalena
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida