ändring av fastighetsmäklarlagen

Skriftlig fråga 1999/2000:1410 av Hansson, Agne (c)

Hansson, Agne (c)

den 8 september

Fråga 1999/2000:1410

av Agne Hansson (c) till justitieminister Laila Freivalds om ändring av fastighetsmäklarlagen

I mars 1998 beslutade riksdagen enligt lagutskottets betänkande 1997/98:LU15 om att begära förslag från regeringen om ändringar i fastighetsmäklarlagen så att det blir möjligt att mäkla företagsförsäljningar utan att anlita flera mäklare. Enligt nu gällande lag tvingas en försäljare av ett företag att anlita såväl en företagsmäklare för försäljningen av ett bolags s.k. inkråm och en fastighetsmäklare för försäljningen av en fastighet om den ingår i bolaget. Utskottet anförde att det inte kan anses vara en rimlig ordning att den som står i begrepp att överlåta ett företag där en fastighet ingår i överlåtelsen och som vill ha hjälp med förmedlingen, i vissa fall ska vara tvingad att utöver en företagsmäklare även anlita en fastighetsmäklare för förmedlingsuppdraget. Till det kommer, anförde utskottet, att det in i det sista kan vara en öppen fråga huruvida företaget slutligen kommer att överlåtas genom att ett bolag byter ägare eller överlåtelsen sker genom försäljning av bolagets s.k. inkråm. Problemen kvarstår fortfarande. Därför vill jag fråga justitieministern:

Vilka åtgärder är regeringen beredd att vidtaga med anledning av riksdagens ovan angivna beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-09-08 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-27)