Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare

Skriftlig fråga 2018/19:180 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

På senare tid har det flitigt debatterats huruvida den fordonskombination som kallas EU-dragare ska få köra på vinterväg eller ej. Fordonskombinationen, tvåaxlig dragbil och treaxlig påhängsvagn, är avsevärt känsligare för halt väglag än ett traditionellt ekipage bestående av en dragbil med tillkopplad släpvagn.

Under vintern har ett antal uppmärksammade olyckor med dessa EU-dragare återigen visat att de är ett stort problem på våra hala vintervägar. Flera av olyckorna har sannolikt orsakats av undermålig däckutrustning, men även felaktigt placerad last i påhängsvagnen kan få dramatiska följder för fordonskombinationens duglighet i halt väglag.

I trafikförordningen (SFS 1998:1276) finns det inga tydliga krav gällande minsta axeltryck på drivande axel. I 3 kap. (Bestämmelser för trafik med fordon) 80 § 5 fastställs att last inte får medföras på eller i ett fordon på sådant sätt att den kan försvåra körningen av fordonet. Detta är en luddigt formulerad text som ger oändliga möjligheter till fri tolkning.

I artikel 1.1 i rådets direktiv 96/53/EG hänvisas till bilaga I där man finner följande text i punkt 4.1 under rubriken Alla fordon:

Axeltrycket på drivaxeln eller drivaxlarna på ett fordon eller en fordonskombination får inte understiga 25 % av fordonets eller fordonskombinationens totalvikt med last, när det eller den används i internationell trafik.

Ett sådant krav skulle åtminstone minska risken för uppenbart felaktigt lastade EU-dragare på svenska vägar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Avser statsrådet att ändra svensk lagtext i likhet med rådets direktiv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-07 Överlämnad: 2019-02-08 Anmäld: 2019-02-12 Svarsdatum: 2019-02-20 Sista svarsdatum: 2019-02-20
Svar på skriftlig fråga