Behandlings- och rehabiliteringsmetoder för PTSD

Skriftlig fråga 2016/17:629 av Barbro Westerholm (L)

Barbro Westerholm (L)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Våren 2016 tog riksdagen beslut om socialutskottets betänkande Hälso- och sjukvårdsfrågor (2015/16:SoU7). I det fanns tre tillkännagivanden, varav ett om att regeringen bör ge Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd i uppdrag att se över forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

Av regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd går det inte att utläsa om forskningsrådet fått detta uppdrag eller inte.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Hur svarar statsrådet och regeringen på riksdagens tillkännagivande om forskning om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för PTSD?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-01-11 Överlämnad: 2017-01-12 Anmäld: 2017-01-13 Svarsdatum: 2017-01-18 Sista svarsdatum: 2017-01-18
Svar på skriftlig fråga