Kunskapsbygget 2000 - det livslånga lärandet

Skriftlig fråga 1999/2000:1414 av Johansson, Kenneth (c)

Johansson, Kenneth (c)

den 13 september

Fråga 1999/2000:1414

av Kenneth Johansson (c) till utbildningsminister Thomas Östros om Kunskapsbygget 2000 @ det livslånga lärandet

Kunskapslyftskommitténs slutbetänkande Kunskapsbygget 2000 @ det livslånga lärandet är en bred genomgång av viktiga vuxenutbildningspolitiska frågeställningar. Slutbetänkandets förslag om bl.a. förbättrad vuxenutbildning för personer med funktionshinder innehåller flera förslag som även berör socialpolitiken och socialförsäkringarna. De olika förslagen berör således många politikområden och därmed flera departementsområden. Inte minst kräver förslag inom handikappolitiken ofta ett brett anslag.

För handikappområdet finns sedan tidigare möjligheterna till en interdepartemental samordning på statssekreterarnivå för att ge handikappfrågorna så god förankring som möjligt. Flera av Kunskapslyftskommitténs resonemang och förslag inom andra områden skulle vinna på en samordning mellan olika politikområden. Remissvaren visar att många har förväntningar på att vuxenutbildningsfrågor ges den breda betydelse som begreppet livslångt lärande antyder. Speciellt angeläget är det att inte göra de funktionshindrade besvikna.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utbildningsministern om regeringen har för avsikt att bredda förberedelsearbetet av den vuxenutbildningspolitiska proposition som är annonserad till i december 2000 i enlighet med exemplen i min fråga.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-09-14 Anmäld: 2000-09-19 Besvarad: 2000-09-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-09-19)