Upphävande av naturreservat

Skriftlig fråga 2009/10:1019 av Valtersson, Mikaela (mp)

Valtersson, Mikaela (mp)

den 9 september

Fråga

2009/10:1019 Upphävande av naturreservat

av Mikaela Valtersson (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Enligt miljöbalken 7 kap. 7 § får ett beslut om inrättande av naturreservat helt eller delvis upphävas endast om det finns synnerliga skäl. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör upphävande av naturreservat endast komma i fråga i undantagsfall. Synnerliga skäl kan vara att reservatet inte längre har kvar och rimligen inte kan återfå de värden som det avsåg att bevara.

Upplands Väsby kommun vill delvis upphäva ett av kommunens två naturreservat, Sättra, för en planerad bostadsbebyggelse, den så kallade Väsby sjöstad. Naturreservatet är en del av Järvakilen i Upplands Väsby kommun. Det har stora naturvärden och stor betydelse för allmänhetens friluftsliv i både Upplands Väsby och Storstockholm.

Mot bakgrund av ovanstående är min fråga till miljöministern:

Avser miljöministern att, mot bakgrund av ovanstående, ta några initiativ för att tydliggöra eller skärpa lagstiftningen för att slå vakt om naturreservatsinstitutet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-09-09 Besvarad: 2010-09-23 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-09-23)