Vinterns och framtidens energiförsörjning

Skriftlig fråga 2017/18:1589 av Jörgen Warborn (M)

Jörgen Warborn (M)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Två av reaktorerna vid Ringhals kommer stängas i förtid som ett resultat av regeringens politik. Detta slår naturligtvis mot jobben i Halland men påverkar jobben och tillväxten i hela Sverige. Regeringens energipolitik har skapat en osäkerhet för framtiden både när det gäller elpriser och elförsörjningen.

För att den elintensiva industrin ska våga göra investeringar kan det inte råda osäkerhet i energipolitiken. Det gäller massa- och pappersindustrin i till exempelvis Skåne. Det gäller järn- och stålindustrin i till exempel Gävleborg. Det gäller kemiindustrin i Västra Götaland och gruvindustrin i Norrbotten. Ja, det gäller industrin i hela Sverige. Osäkerheten riskerar att ytterst drabba tillväxten och därmed jobben.

Höga elpriser slår naturligtvis även mot konsumenter. Det är mycket som pekar på att vi kommer behöva mer el i framtiden. När vi bygger fler bostäder och fler väljer elbilar kommer konsumtionen att gå upp. I det läget borde vi ha en politik som säkerställer att den koldioxidsnåla kärnkraften är kvar. Regeringens samlade agerande har lett fram till denna osäkra situation för elkonsumenterna, industrin och jobben.

Genom Energiöverenskommelsen ökade förutsägbarheten något. Men nyligen presenterade Svenska Kraftnät en rapport som återigen ökar osäkerheten inför framtiden. De skriver bla annat:

Kärnkraftens framtid har stor påverkan på Sveriges effektbalans under topplast-timmen. Vintern 2017/2018 var den sista med Oskarshamn 1 i drift. Ringhals 2 stängs 2019 och Ringhals 1 stängs 2020 vilket leder till att ytterligare planerbar produktion om drygt 1 700 MW försvinner. Detta medför en tydligt försämrad effektbalans för Sverige.

Redan vintern 2020/2021 förväntas Sverige ha ett underskott under topplasttimmen på 2 500 MW vid en normalvinter. Detta beror i huvudsak på att ytterligare två kärnkraftsreaktorer då har stängts.

Vi kan alltså se framför oss en situation där det inte är otänkbart med akut elbrist, extremhöga priser, ökad beroende av import och i värsta fall tvingas industrier stänga för att minska elförbrukningen. Detta kan drabba oss redan till vintern.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser regeringen, på kort och lång sikt, att vidta med anledning av Svenska Kraftnäts rapport?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-07-25 Överlämnad: 2018-07-26 Sista svarsdatum: 2018-08-09 Anmäld: 2018-08-09 Svarsdatum: 2018-08-17
Svar på skriftlig fråga