Regeringens skrivelse 2016/17:71

ILO:s rekommendation om övergången från den Skr.

informella till den formella ekonomin 2016/17:71

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 14 december 2016

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation (nr 204) om övergången från den informella till den formella ekonomin, i enlighet med vad som föreskrivs i ILO:s stadga.

Innehållsförteckning

1 Ärendet och dess beredning .............................................................. 3
2 ILO och Sveriges förhållande till ILO .............................................. 3
3 Rekommendation om övergången från den informella till den  
formella ekonomin ............................................................................ 4
3.1 Bakgrund ............................................................................   4
3.2 Rekommendationens ......................huvudsakliga innehåll 5
  3.2.1 .................... Vad består rekommendationen av? 5
  3.2.2 ........................... Syfte och tillämpningsområde 6
  3.2.3 ........................................ Vägledande principer 6
  3.2.4 ............................. Rättsliga och politiska ramar 7
  3.2.5 ........................................ Sysselsättningspolitik 8
  3.2.6 .......................... Rättigheter och social trygghet 9
  3.2.7 ......... Incitament, efterlevnad och verkställighet 9
  3.2.8 Föreningsfrihet, social dialog och  
    arbetsgivar - och  
  ..................... arbetstagarorganisationernas roll 10
  3.2.9 ......... Insamling av uppgifter och övervakning 10
  3.2.10 ................................................. Genomförande 11
3.3 Regeringens ...............................................överväganden 11
Bilaga 1 Bilaga ...............................................................................   15
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 december  
  2016 .......................................................................................   39

2

Skr. 2016/17:71

1 Ärendet och dess beredning

Vid den Internationella arbetskonferensens hundrafjärde möte, som ägde rum i Genève mellan den 1 juni och 13 juni 2015, antogs den 12 juni rekommendation (nr 204) om övergången från den informella till den formella ekonomin. Rekommendationen antogs med 484 röster för, 1 emot och 5 nedlagda röster. Av de svenska ombuden röstade regerings-, arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanterna för rekommendationen.

Rekommendationen på svenska och engelska återges i bilagan. Rekommendationen har enligt bestämmelserna i ILO-konventionen om

samråd på trepartsbasis för att främja ILO:s normer (nr 144) remitterats till ILO-kommittén, som i sin tur inhämtat remissyttranden.

2 ILO och Sveriges förhållande till ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. Genom sin anslutning till Nationernas förbund 1920 inträdde Sverige som medlem av ILO. Organisationen har för närvarande 187 medlemsländer.

ILO leds av en verkställande styrelse, som sammanträder tre gånger per år och är trepartiskt sammansatt med företrädare för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Ledamöterna väljs för en treårig mandatperiod.

ILO:s beslutande församling, Internationella arbetskonferensen, sammanträder i regel en gång per år. Som ett resultat av de diskussioner som förs under Internationella arbetskonferensen kan konferensen med stöd av ILO:s stadga anta konventioner eller rekommendationer. Internationella arbetskonferensen kan även anta resolutioner och deklarationer.

En konvention är avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar och blir därmed juridiskt bindande. En rekommendation kan tjäna som en riktlinje för nationell lagstiftning, men saknar den juridiskt bindande karaktär som en ratificerad konvention har. Inte heller resolutioner eller deklarationer är juridiskt bindande.

Inom högst arton månader efter Internationella arbetskonferensens session är medlemsstaterna enligt artikel 19 i ILO:s stadga skyldiga att för landets lagstiftande församling lägga fram antagna konventioner eller rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder. Enligt stadgan innebär denna skyldighet i de fall de rör en konvention ett ställningstagande i fråga om ratifikation. Medlemsstaterna har ingen formell skyldighet att till den lagstiftande församlingen kommunicera konferensbeslut i form av resolutioner eller deklarationer.

ILO har antagit 189 konventioner och 204 rekommendationer, men ungefär hälften av konventionerna är inte längre gällande. 8 konventioner har identifierats som s.k. kärnkonventioner och berör grundläggande

principer och rättigheter i arbetslivet, föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar, diskriminering i arbetslivet och avskaffande av barnarbete och tvångsarbete. Sverige har ratificerat 93 konventioner av vilka 66 är i kraft, däribland de åtta grundläggande konventionerna och de särskilt prioriterade konventionerna.

3Rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin

3.1Bakgrund

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till arbete och skydd mot arbetslöshet. Rätten till arbete skyddas även av FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, den europeiska sociala stadgan och av första kapitlet i regeringsformen. Denna rättighet innebär att människor har rätt till gynnsamma och rättvisa arbetsvillkor, bland annat en ersättning som är skälig och tillräcklig för att ge familjen en godtagbar tillvaro, samt lika lön för lika arbete. Dessutom ska alla ha trygga och sunda arbetsförhållanden och möjlighet till befordran. Rätten att bilda och ansluta sig till fackföreningar är avgörande för rätten till arbete.

Uppgifter från ILO visar att en stor andel människor befinner sig inom den informella ekonomin, det vill säga all ekonomisk verksamhet som bedrivs av arbetstagare och ekonomiska enheter som inte i tillräcklig utsträckning omfattas av lagstiftning eller annan likvärdig reglering, med högre risk att hamna i fattigdom och i utsatthet än personer inom den formella ekonomin. Enligt ILO karakteriseras arbete inom den informella ekonomin av farliga och ohälsosamma arbetsvillkor, låga och oregelbundna inkomster, långa arbetsdagar och avsaknad av förhandlingsrätt, information och kompetensutveckling samt i hög utsträckning av underordning och sårbarhet. Personer inom den informella ekonomin är ofta även exkluderade från sociala skyddsnät, såsom hälso- och sjukvård eller socialförsäkringar.

Enligt uppgifter från ILO som baseras på statistik för 47 länder, varierar andelen personer som befinner sig i den informella ekonomin stort och är i vissa länder över 80 procent. Omfattningen av den informella ekonomin är dock svårbedömd och statistiken över antalet anställda inom den informella ekonomin är osäker. I många länder saknas uppgifter om utbredningen av landets informella ekonomi.

I flertalet länder med tillgängliga data är andelen kvinnor i den informella ekonomin högre än andelen män. Vidare konstaterar ILO att människor ofta befinner sig i den informella ekonomin för sin ekonomiska överlevnad och att det många gånger är de mest utsatta grupperna som hamnar inom den informella ekonomin. Arbete inom den

4

informella ekonomin förekommer inom alla ekonomiska sektorer, både Skr. 2016/17:71 offentliga och privata.

Förhållandena varierar stort inom den informella ekonomin och de som arbetar där är inte en enhetlig grupp. Många människor pendlar också mellan att befinna sig i den formella respektive informella ekonomin. ILO konstaterar att en utbredd informell ekonomi inte går att förena med substantiella framsteg i arbetet med att skapa anständiga arbetsvillkor, långsiktig ekonomisk tillväxt eller full och produktiv sysselsättning för alla.

3.2Rekommendationens huvudsakliga innehåll

3.2.1Vad består rekommendationen av?

Rekommendationen anger riktlinjer för medlemsstaternas åtgärder för att se till att arbetstagare och ekonomiska enheter, däribland egenföretagare utan anställda, arbetsgivare, och medlemmar i kooperativ och enheter i den sociala och solidariska ekonomin, kan övergå från den informella till den formella ekonomin, och att de samtidigt kan bibehålla och förbättra befintliga försörjningsmöjligheter under övergångsperioden.

Rekommendationen består av en ingress, nio avsnitt samt en bilaga. I ingressen framhålls ett antal principer och ställningstaganden som ligger till grund för rekommendationen. Av dessa framgår bland annat att utbredningen av den informella ekonomin utgör en utmaning både när det gäller arbetstagarnas rättigheter och när det gäller socialt skydd, anständiga arbetsvillkor, inkluderande utveckling och rättsäkerhet, och att den påverkar utvecklingen av hållbara företag, offentliga inkomster och regeringarnas handlingsutrymme negativt. I ingressen slås även fast att de flesta människor befinner sig i den informella ekonomin på grund av att de saknar möjligheter i den formella ekonomin och inte har några andra försörjningsmöjligheter. Vidare konstateras att förvägrandet av rättigheter i arbetslivet, avsaknaden av tillräckliga möjligheter till kvalitativ sysselsättning, socialt skydd och social dialog är mest uttalad i den informella ekonomin. För att åstadkomma en inkluderande utveckling av anständiga arbetsvillkor för alla är en övergång från den informella till den formella ekonomin nödvändig. Enligt rekommendationen spelar vidare arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer en viktig och aktiv roll när det gäller övergången från den informella till den formella ekonomin.

Av ingressen kan också utläsas att FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948, Philadelphiadeklarationen från 1944, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljning från 1988, ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering från 2008, samt resolutionen och slutsatserna om anständigt arbete och den informella ekonomin som antogs av Internationella arbetskonferensen 2002, legat till grund för rekommendationen.

3.2.2Syfte och tillämpningsområde

Syftet med rekommendationen är att ge medlemsstaterna vägledning i hur de kan underlätta för arbetstagare och ekonomiska enheter att övergå från en informell till en formell ekonomi och samtidigt respektera arbetstagarnas grundläggande rättigheter och se till att det finns möjligheter till inkomsttrygghet. Vidare är syftet att verka för att skapa och bevara hållbara företag och främja anständigt arbete i den formella ekonomin, genom en sammanhållen makroekonomisk politik, sysselsättningspolitik, politik om social trygghet och annan socialpolitik, samt att förhindra att arbetstillfällen i den formella ekonomin övergår i arbetstillfällen i den informella ekonomin.

Med begreppet informell ekonomi avses i rekommendationen all ekonomisk verksamhet som bedrivs av arbetstagare och ekonomiska enheter som inte i tillräcklig utsträckning omfattas av lagstiftning eller annan likvärdig reglering. Definitionen omfattar inte olaglig verksamhet, särskilt inte tillhandahållande av tjänster eller produktion, försäljning, innehav eller användning av varor som är förbjudna enligt lag (däribland olaglig tillverkning och handel med narkotika, olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, människohandel, och penningtvätt, enligt definitionen i tillämpliga internationella fördrag).

Med begreppet ekonomiska enheter i den informella ekonomin avses i rekommendationen enheter som använder hyrd arbetskraft, enheter som ägs av enskilda personer som arbetar för egen räkning, antingen ensamma eller tillsammans med medhjälpande familjemedlemmar, och kooperativ och enheter i den sociala ekonomin.

Rekommendationen är avsedd att gälla för alla arbetare och ekonomiska enheter, inklusive företag, företagare och hushåll, i den informella ekonomin.

Eftersom den informella ekonomin ser olika ut i ILO:s medlemsstater, bör enligt rekommendationen varje medlemsstats behöriga myndighet fastställa den informella ekonomins art och omfattning, samt dess förhållande till den formella ekonomin. Den behöriga myndigheten bör använda sig av trepartsmekanismer och i enlighet med nationell praxis inkludera företrädare för medlemsorganisationer som företräder arbetstagare och ekonomiska enheter i den informella ekonomin.

3.2.3Vägledande principer

Av rekommendationen framgår tolv vägledande principer som medlemsstaterna bör beakta i sitt arbete med att utarbeta sammanhängande och integrerade strategier för att underlätta övergången från den informella till den formella ekonomin. Exempelvis bör det beaktas att arbetstagarna och de ekonomiska enheterna i den informella ekonomin är olika med olika förhållanden och behov, likaväl som att medlemsstaterna har olika nationella förhållanden, och att det krävs skräddarsydda lösningar för respektive medlemsstat. Vidare framhålls det att samstämmighet och samordning mellan olika politikområden krävs för att underlätta övergången till den formella ekonomin.

6

Bland principerna anges även främjande och skydd av mänskliga Skr. 2016/17:71 rättigheter, respekt för grundläggande principer och rättigheter i

arbetslivet, främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män och av icke-diskriminering. Särskild hänsyn ska visas dem som drabbas hårdast av bristen på anständiga arbetsvillkor i den informella ekonomin, däribland kvinnor, ungdomar, migranter, äldre, urbefolkning och stamfolk, personer som har eller påverkas av hiv eller aids, personer med funktionsnedsättning, hushållsarbetare och självhushållande jordbrukare.

Enligt rekommendationen bör medlemsstaterna också under övergången till den formella ekonomin bevara och öka arbetstagarnas och de ekonomiska enheternas möjligheter till företagande, kreativitet, dynamik, färdigheter och innovativ kapacitet i den informella ekonomin.

Rekommendationen anger även att det är viktigt att förhindra och bestraffa ett medvetet undvikande av, eller utträde ur, den formella ekonomin i syfte att undvika att betala skatt och kringgå lagsstiftning.

3.2.4Rättsliga och politiska ramar

I avsnitt III om rättsliga och politiska ramar anges bl.a. hur medlemsstaterna inom ramen för lagstiftning, politik och genom andra åtgärder bör underlätta övergången till den formella ekonomin. Det anges att medlemsstaterna bör se över och kontrollera efterlevnaden av nationella lagar och förordningar för att säkerställa att de omfattar och skyddar alla kategorier av arbetstagare och ekonomiska enheter. Medlemsstaterna bör, enligt rekommendationen, se till att de i sina nationella utvecklingsstrategier eller utvecklingsplaner, och i sina strategier för att bekämpa fattigdom och budgetar, har en integrerad politisk ram som underlättar övergången till den formella ekonomin. Enligt rekommendationen bör medlemsstaterna inom denna integrerade politiska ram vidta ett antal åtgärder för att underlätta övergången från den informella till den formella ekonomin. Exempelvis bör medlemsstaterna främja strategier för hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och tillväxt för alla, samt skapa anständiga arbetstillfällen i den formella ekonomin.

Enligt rekommendationen bör medlemsstaterna också främja ett gynnsamt företags- och investeringsklimat, främja och genomföra grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, förbättra arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisation och representation i syfte att främja en social dialog samt främja jämlikhet och utrota alla former av diskriminering och våld på arbetsplatsen.

Andra exempel på vad medlemsstaterna, enligt rekommendationen, bör använda den integrerade politiska ramen till är främjandet av sektorspolitik, säkerställandet av tillgång till utbildning, livslångt lärande och kompetensutveckling, främjandet av företagande, mikroföretag och små och medelstora företag samt andra typer av affärsmodeller och ekonomiska enheter samt säkerställandet av tillgången till finansiella tjänster. Av avsnittet framgår vidare att tillgången till företagstjänster, marknader, infrastruktur och teknik bör säkerställas av medlemsstaterna. Därtill anges att minimigränser för social trygghet bör fastställas och det sociala trygghetssystemet bör utökas, lokala utvecklingsstrategier bör

främjas och en ändamålsenlig arbetsmiljöpolitik och effektiva och ändamålsenliga yrkesinspektioner bör införas.

Det anges vidare att inkomsttryggheten, bland annat genom en lämpligt utformad minimilön, bör ökas och att det säkerställs att alla har tillgång till rättslig prövning.

Av avsnittet framgår det att medlemsstaterna i utformningen och genomförandet av en integrerad politisk ram bör säkerställa samordningen mellan olika förvaltningsnivåer samt samarbetet mellan berörda organ och myndigheter. I avsnittet uppmanas även medlemsstaterna att under övergången till den formella ekonomin lägga vikt vid att trygga arbetstagarnas och de ekonomiska enheternas inkomst.

  3.2.5 Sysselsättningspolitik
  Enligt avsnitt IV om sysselsättningspolitik bör medlemsstaterna som ett
  led i arbetet med att skapa kvalitativa arbetstillfällen i den formella
  ekonomin utarbeta och genomföra en nationell sysselsättningspolitik i
  enlighet med konvention nr 122 om sysselsättningspolitik från 1964.
  Medlemsstaterna bör även se till att full, anständig, produktiv och
  frivillig sysselsättning är ett centralt mål i deras nationella strategier eller
  planer för utveckling och tillväxt. De bör vidare, enligt
  rekommendationen, verka för att genomföra en heltäckande
  sysselsättningspolitisk ram som bygger på trepartssamråd. I avsnittet
  nämns nio olika beståndsdelar som kan ingå i en sysselsättningspolitisk
  ram. Exempel på dessa beståndsdelar är en handels-, industri-, skatte-,
  och infrastrukturpolitik som främjar sysselsättning, ökar produktiviteten
  och underlättar strukturomvandling. Andra beståndsdelar kan vara en
  sysselsättningsfrämjande makroekonomisk politik som främjar en
  aggregerad efterfrågan, produktiva investeringar och strukturomvandling,
  och som främjar hållbara företag, ökar företagens förtroende och
  motverkar ojämlikhet. Den kan också bestå av en arbetsmarknadspolitik
  och arbetsmarknadspolitiska institutioner som hjälper låginkomsthushåll
  att ta sig ur fattigdom och att få tillgång till fritt valt arbete. Det kan t.ex.
  handla om en lämpligt utformad lönepolitik (inklusive minimilön),
  sociala trygghetssystem, offentliga sysselsättningsprogram och garantier.
  Det kan även handla om åtgärder för att se till att arbetsförmedlingarna
  når ut till personer i den informella ekonomin.
  Dessutom kan det ingå en politik för arbetskraftsmigration som tar
  hänsyn till arbetsmarknadens behov och som främjar anständigt arbete
  och de migrerande arbetstagarnas behov.
  Rekommendationen pekar också på behovet av heltäckande
  aktiveringsåtgärder för att underlätta ungdomars övergång från skola till
  arbete, särskilt för dem som har svårt att hävda sig på arbetsmarknaden.
  Enligt rekommendationen kan medlemsstaterna också verka för en
  företagspolitik som främjar hållbara företag och framför allt, ett
  gynnsamt företagsklimat. Till sin hjälp har medlemsstaterna den
  resolution och de slutsatser om främjandet av hållbara företag som
  antogs av Internationella arbetskonferensen år 2007. Rekommendationen
  anger också att medlemsstaterna kan ge stöd till mikroföretag, små och
8 stora företag och företagande, samt väl utformade, tydliga och
   

välformulerade regler som möjliggör formalisering och rättvis Skr. 2016/17:71 konkurrens.

3.2.6Rättigheter och social trygghet

Enligt avsnitt V om rättigheter och social trygghet bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att skapa anständiga arbetstillfällen och för att respektera, främja och genomföra grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet för personer i den informella ekonomin. Som exempel anges föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar, avskaffandet av alla former av tvångsarbete eller obligatoriskt arbete, faktiskt avskaffande av barnarbete, och undanröjande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. I avsnittet anges även att medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att komma till rätta med osäkra och ohälsosamma arbetsvillkor, samt främja och öka skyddet när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för arbetstagare och arbetsgivare i den informella ekonomin.

Genom övergången till den formella ekonomin bör medlemsstaterna, enligt rekommendationen, se till att arbetstagare i den informella ekonomin, både enligt lagstiftning och i praktiken, omfattas av social trygghet, moderskapsskydd, anständiga arbetsvillkor och en minimilön som tar hänsyn till arbetstagarnas behov och andra relevanta faktorer.

Av avsnittet framgår även att medlemsstaterna genom övergången till den formella ekonomin successivt bör se till att alla i den informella ekonomin omfattas av socialförsäkringssystem och vid behov anpassa förvaltningsförfaranden, förmåner och bidrag efter statens förmåga.

Av avsnittet framgår vidare att medlemsstaterna bör verka för att utbud av och tillgång till bra barnomsorg och annan omsorg finns till en överkomlig kostnad i syfte att främja jämställdhet mellan män och kvinnor när det gäller möjligheter till företagande och sysselsättning samt för att möjliggöra övergången till den formella ekonomin.

3.2.7Incitament, efterlevnad och verkställighet

I avsnitt VI om incitament, efterlevnad och verkställighet anges ett antal åtgärder, påföljder och incitament som medlemsstaterna bör vidta i syfte att underlätta en ändamålsenlig och snar övergång från den informella till den formella ekonomin. Alla incitament bör vara inriktade på att underlätta en ändamålsenlig och snar övergång från den informella till den formella ekonomin. Dessutom anges det att medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att motarbeta att människor undviker att betala skatt och sociala avgifter samt kringgår arbetslagstiftning och arbetsnormer. Som exempel på incitament för att underlätta övergången till den formella ekonomin anges ökad tillgång till företagstjänster, finansiering, infrastruktur, marknader, teknik, utbildningsprogram och äganderätt. I avsnittet anges även att medlemsstaterna bör formalisera mikroenheter och små ekonomiska enheter. För att formalisera mikroenheter och små ekonomiska enheter bör medlemsstaterna bland annat underlätta deltagande i offentlig upphandling och förbättra tillgången till utbildning

i att driva företag och tillgången till skräddarsydda tjänster för företagsutveckling samt förbättra tillgången till social trygghet.

I avsnittet anges att medlemsstaterna för att underlätta tillgången till den formella ekonomin bör införa, eller se över, lämpliga mekanismer för att säkerställa att nationella lagar och förordningar efterlevs, exempelvis att anställningsförhållanden erkänns och upprätthålls.

Vidare anges i avsnittet att medlemsstaterna bör ha ett adekvat och lämpligt tillsynssystem, att arbetsplatser i den informella ekonomin omfattas av yrkesinspektioner och att tillsynsorganen ges vägledning, bland annat om hur arbetsvillkoren i den informella ekonomin kan förbättras.

I avsnittet framgår även att medlemsstaterna bör införa effektiva och tillgängliga klagomåls- och överklagandeförfaranden samt att de administrativa, civilrättsliga eller straffrättsliga påföljder som gäller vid överträdelse enligt den nationella lagstiftningen är tillräckliga och tillämpas strikt.

3.2.8Föreningsfrihet, social dialog och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas roll

I avsnitt VII om föreningsfrihet, social dialog och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas roll anges att medlemsstaterna bör säkerställa att arbetstagare i den informella ekonomin kan utöva sina grundläggande rättigheter bland annat till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar. Vidare anges att medlemsstaterna bör skapa en gynnsam miljö för arbetsgivare och arbetstagare att delta i den sociala dialogen. Vid övergång till den formella ekonomin, vid utformning, genomförande och utvärdering av strategier och program som är relevanta för den informella ekonomin, inklusive dess formalisering, bör medlemmarna samråda med och främja ett aktivt deltagande av de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna inklusive, enligt nationell praxis, representanter för medlemsbaserade organisationer som företräder arbetstagare och ekonomiska enheter i den informella ekonomin.

Vidare föreskrivs att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i förekommande fall bör erbjuda medlemskap och service för arbetstagare och ekonomiska enheter i den informella ekonomin. Av avsnittet framgår även att medlemsstaterna och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att underlätta övergången till den formella ekonomin kan vända sig till Internationella arbetsbyrån för att få hjälp med att bygga upp kapaciteten i representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, och i förekommande fall, i organisationer som företräder aktörer i den informella ekonomin.

  3.2.9 Insamling av uppgifter och övervakning
  Avsnittet VIII om insamling av uppgifter och övervakning gör gällande
  att medlemsstaterna, regelbundet och i samråd med arbetsgivar- och
  arbetstagarorganisationer, bör samla in statistik om den informella
  ekonomin samt övervaka och utvärdera hur övergången från informell till
10 formell ekonomi fortskrider. Medlemsstaterna bör i sitt arbete med att

utveckla eller omarbeta koncept, definitioner och metoder som används Skr. 2016/17:71 vid sammanställningen av uppgifter, statistik och indikatorer om den

informella ekonomin, ta hänsyn till eventuell vägledning som Internationella arbetsorganisationen tillhandahåller.

3.2.10Genomförande

Av det avslutande avsnittet IX om hur rekommendationen ska genomföras framgår bland annat att medlemsstaterna bör genomföra rekommendationen i samråd med de mest representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. Dessa bör i enlighet med nationell praxis omfatta företrädare för medlemsorganisationer som företräder arbetstagare och ekonomiska enheter i den informella ekonomin. Rekommendationen bör beroende på omständigheterna genomföras med hjälp av en eller flera av följande metoder:

nationella lagar och förordningar

kollektivavtal

politik och program

ändamålsenlig samordning mellan statliga organ och andra berörda parter institutionell kapacitetsuppbyggnad och resursmobilisering

andra åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis

3.3Regeringens överväganden

Regeringens bedömning: Rekommendation nr 204 om övergången från den informella till den formella ekonomin föranleder inte några åtgärder.

ILO-kommittén: Rekommendation nr 204 om övergången från den informella till den formella ekonomin har remitterats till ILO-kommittén, som i sin tur inhämtat yttranden från Business Sweden, Försäkringskassan, Kommerskollegium, Arbetsgivarverket, Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Svenskt Näringsliv, Diskrimineringsombudsmannen, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Sida, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation, Sveriges akademikers centralorganisation samt Sveriges Kommuner och Landsting. ILO-kommittén anser att rekommendationens bestämmelser inte påverkar systemen på den svenska arbetsmarknaden och heller inte föranleder några författningsändringar i Sverige.

Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser som inkommit med remissvar konstaterar att rekommendationen inte kräver några åtgärder i Sverige. Business Sweden, Försäkringskassan och Kommerskollegium har avstått från att svara.

Arbetsgivarverket, Migrationsverket och Skatteverket framför inte några synpunkter. Ekobrottsmyndigheten anför att rekommendationen

  ger medlemsstaterna vägledning i hur de kan arbeta strukturerat med
  övergången till en formell ekonomi. Ekobrottsmyndigheten är positiv till
  de delar av rekommendationen som närmast berör myndighetens
  brottsförebyggande verksamhet och har ingen invändning mot övriga
  delar av rekommendationen.
  Arbetsmiljöverket bedömer att rekommendationen innebär att det kan
  komma att ställas stora krav på Arbetsmiljöverket vad gäller tillsynen av
  arbetsplatser i den informella ekonomin. Myndigheten anför att det är
  viktigt att påpeka svårigheten med att över huvud taget identifiera vilka
  företag som är verksamma inom den informella ekonomin, samt att en
  sådan ambitionsnivå skulle komma att innebära ökade resurskrav på
  myndigheten. Vidare anför Arbetsmiljöverket att det arbete som har
  påbörjats internt i samarbete med ett flertal andra myndigheter dels visar
  på behovet av att det vidtas åtgärder, dels att det finns relativt stora
  utmaningar nationellt för att kunna nå upp till de mål som
  rekommendationen anger.
  Sida framför att rekommendationen har begränsad relevans för att
  komma till rätta med problemen i många utvecklingsländer, särskilt i
  Afrika söder om Sahara. Sida hänvisar bland annat till att den informella
  ekonomin är en viktig del i ekonomin i utvecklingsländer. Att aktivt
  verka för en övergång till den formella ekonomin är enligt Sidas
  bedömning inte en prioriterad åtgärd i dessa länder. Sida anför vidare att
  ett erkännande av och kunskap om den informella ekonomin och dess
  betydelse för sysselsättning i utvecklingsländer är avgörande för ILO,
  samt att en särskild försiktighet bör iakttas vid tillämpning av
  rekommendationen i utvecklingsländer.
  LO, TCO och Saco finner inga hinder av den art som skulle försvåra
  eller förhindra ett antagande av rekommendationen. De fackliga
  centralorganisationerna anser att ett antagande av rekommendationen på
  ett positivt sätt kan fungera preventivt mot att den informella ekonomin
  ökar. De fackliga centralorganisationerna anför att ett antagande av
  rekommendationen från svensk sida ger ett välbehövligt stöd till övriga
  medlemsländer att skyndsamt anta rekommendationen. De fackliga
  centralorganisationerna anser att det är av stor vikt att Sverige gör en
  tydlig analys av hur den informella ekonomin ser ut och vilka
  riskfaktorer som kan förekomma för att ekonomin ska utvecklas mot att
  bli allt mer formell. Vad gäller rekommendationens bestämmelser om
  minimilöner anför de fackliga centralorganisationerna att de anser att den
  nu rådande svenska lönebildningsmodellen, som är baserad på ett
  autonomt partssystem, ska vara grunden för utformandet av löner i
  Sverige, och det gäller även eventuella minimilöner. LO, TCO och Saco
  bedömer att rekommendationens riktlinjer uppfylls inom ramen för det
  nuvarande systemet. De fackliga centralorganisationerna tolkar att
  rekommendationen i sin hänvisning till ”lämpligt utformad” menar
  rådande välfungerande nationella lönebildnings- och sociala
  skyddssystem. LO, TCO och Saco anför att kriterierna för vilken typ av
  ekonomiskt stöd som avses bör förtydligas liksom under vilka
  omständigheter stöd kan ges till de omnämnda organisationerna.
  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anför att det inte är självklart
12 att Sverige lever upp till rekommendationen i den del som gäller att
medlemsstaterna ska se till att alla arbetstagare enligt lagstiftningen och i

praktiken har en minimilön som tar hänsyn till de faktorer som sedan Skr. 2016/17:71 räknas upp. Det finns varken någon lagreglering av minimilön eller

någon mekanism för att allmängiltigförklara kollektivavtal i Sverige. Den svenska arbetsmarknadsmodellens uppbyggnad gör att det kan finnas exempel på situationer där arbetstagare i praktiken arbetar under villkor som understiger vad som kan anses vara en miniminivå på den svenska arbetsmarknaden, utan att arbetstagaren själv har några rättsliga medel att påverka sin situation. I synnerhet införandet av en lagstadgad minimilön skulle dock innebära ett relativt långtgående ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Rekommendation nr 204 medför enligt SKL:s uppfattning inte i sig att ett sådant ingrepp är nödvändigt. Inte heller i övrigt ser SKL att rekommendationen bör föranleda några åtgärder för svensk del.

Skälen för regeringens bedömning:

Att underlätta en övergång till den formella ekonomin är viktigt för att främja en inkluderande och hållbar utveckling och för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Regeringen anser att rekommendationen är ett värdefullt instrument i detta arbete. Behandlingen av rekommendationen vid Internationella arbetskonferensen visade att rekommendationen har ett mycket brett trepartiskt stöd.

Den informella ekonomin frodas i en miljö av arbetslöshet, undersysselsättning, fattigdom och ojämlikhet. De som arbetar i den informella ekonomin har på många sätt sämre arbets- och livsvillkor än arbetstagare i den formella ekonomin. De kan inte hävda sina mänskliga rättigheter som exempelvis rätten till arbete och förenings- och församlingsfrihet och de befinner sig utanför de sociala trygghetssystemen och är därför extra utsatta och har svårt att hitta vägar ut ur fattigdom. Det är därför nödvändigt att underlätta övergången från den informella till den formella ekonomin. Det gäller för industrialiserade länder liksom för utvecklingsländer.

Tillväxt räcker emellertid inte för att skapa jobb i den formella ekonomin. Sysselsättningsskapande politik behövs också. Även under den starka ekonomiska tillväxt som många utvecklingsländer upplevt det senaste decenniet har den informella ekonomin levt kvar. Den informella ekonomins kostnader är höga för både individen och samhället. Den informella ekonomin hämmar produktivitetsutveckling och tillväxt vilket medför samhällsekonomiska kostnader samt minskar skatteunderlaget.

Därtill spelar hållbara sociala trygghetssystem en viktig roll för omställningen till formellt arbete och möjliggör ökad produktivitet. Social trygghet bidrar till ökat arbetskraftsdeltagande och därmed till att minska och hindra fattigdom, ojämlikhet, socialt utanförskap och människors sårbarhet. Särskilt betydelsefull är den för barn, kvinnor och utsatta grupper. Vidare är social trygghet en investering som ger människor möjlighet till omställning vid ändrade ekonomiska förutsättningar och bidrar till att skapa motståndskraftiga samhällen.

Svensk sysselsättningspolitik bedrivs med ambitionen att nå det nationella sysselsättningsmålet om lägst arbetslöshet i EU år 2020. Målet ska nås genom att antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ökar. En väl fungerande arbetsmarknad som tar tillvara människors kompetens och vilja att arbeta utgör grunden för

Sveriges välfärd. En viktig del i regeringens jobbagenda är en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Den nya arbetsmiljöstrategin, som gäller för perioden 2016–2020, innebär en ambitionshöjning på arbetsmiljöområdet. Regeringen har vidare förstärkt resurserna till arbetsmiljöområdet framför allt i syfte att stärka Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet. Regeringen har också tillsatt en utredning som bland annat ska se över frågan om regionala skyddsombuds tillträdesrätt och befogenheter.

Regeringen arbetar aktivt mot osund konkurrens och berörda myndigheter samverkar samt har en dialog med arbetsmarknadens parter. Regeringen värnar vidare den svenska modellen som bygger på att fack och arbetsgivare kommer överens om anställningsvillkoren på arbetsmarknaden. Rekommendationens bestämmelser om inkomsttrygghet, bland annat genom en lämpligt utformad minimilön ger utrymme för tolkning utifrån de olika medlemsländernas nationella system. I Sverige finns inte någon lagstadgad minimilön, utan en modell där parterna ansvarar för lönebildningen. Detta utgör, som vissa remissinstanser anger, inte skäl för att vidta några författningsändringar eller andra åtgärder.

Regeringen driver även frågor om rättvis konkurrens för företag och om rättigheter och villkor för arbetstagare. Regeringen stödjer vidare arbetet i det nybildade europeiska forumet för att förbättra samarbetet när det gäller att bekämpa odeklarerat arbete, där Arbetsmiljöverket representerar den svenska regeringen. Som medlemsstat i EU ansluter sig Sverige till den europeiska sysselsättningsstrategin och de gemensamma riktlinjer som etablerats för sysselsättningspolitiken för att nå de överordnade mål som preciseras i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa 2020.

Regeringen anser att rekommendationen inte bör leda till några författningsändringar eller andra åtgärder. Regeringen bedömer vidare att rekommendationens bestämmelser inte påverkar systemen på den svenska arbetsmarknaden eller de sociala trygghetssystemen. Skrivelsen har inga budgetära konsekvenser och heller ingen påverkan på miljön.

14

Bilaga

Internationella International Labour
arbetskonferensen Conference  
REKOMMENDATION 204 REKOMMENDATION 204
REKOMMENDATION RECOMMENDATION
OM ÖVERGÅNGEN CONCERNING THE  
FRÅN DEN TRANSITION FROM THE
INFORMELLA TILL DEN INFORMAL TO THE
FORMELLA EKONOMIN, FORMAL ECONOMY,

ANTAGEN VID

KONFERENSENS ETTHUNDRAFJÄRDE MÖTE I GENÈVE DEN 12 JUNI 2015

AUTENTISK TEXT

Rekommendation 204

REKOMMENDATION OM ÖVERGÅNGEN FRÅN DEN INFORMELLA TILL DEN FORMELLA EKONOMIN

ADOPTED BY THE CONFERENCE

AT ITS ONE HUNDRED AND FOURTH SESSION, GENEVA, 12 JUNE 2015

AUTHENTIC TEXT

recommendation 204

RECOMMENDATION CONCERNING THE TRANSITION FROM THE INFORMAL TO THE FORMAL ECONOMY

Internationella arbets- The General Conference of the
organisationens generalkonferens, International Labour Organization,
som har sammankallats till Having been   convened at
Genève av Internationella arbets- Geneva by the Governing Body of
byråns styrelse och samlats där the International Labour Office,
den 1 juni 2015 till sitt 104:e and having met in its 104th
möte,         Session on 1 June 2015, and  
som anser att utbredningen av Recognizing that the high
den informella ekonomin, med allt incidence of the informal economy
vad det innebär, utgör en stor in all its aspects is a major
utmaning, både när det gäller challenge for the rights of
arbetstagarnas rättigheter, workers, including the
inbegripet   grundläggande fundamental principles and rights
principer och rättigheter i at work, and for social protection,
arbetslivet, och när det gäller decent working conditions,
socialt skydd, anständiga arbets- inclusive development and the rule
villkor, inkluderande utveckling of law, and has a negative impact
och rättssäkerhet, och att den on the development of sustainable
påverkar utvecklingen av hållbara enterprises, public revenues and

Skr. 2016/17:71

Bilaga 1

  företag, offentliga inkomster och governments’ scope of action,
  statens     handlingsutrymme particularly   with regard to
  negativt, särskilt när det gäller economic,     social     and
  ekonomi-, social- och miljö- environmental   policies,   the
  politiken, institutionernas styrka soundness of institutions and fair
  och rättvis konkurrens competition in     national and
  nationella   och internationella international markets, and    
  marknader,                                
  som konstaterar att de flesta Acknowledging   that most
  människor inte ger sig in i den people enter the informal economy
  informella ekonomin frivilligt, not by choice but as a
  utan för att de saknar möjligheter i consequence of a lack of
  den formella ekonomin och inte opportunities in   the   formal
  har några andra försörjnings- economy and in the absence of
  möjligheter, som påminner om att other means of livelihood, and  
  bristen på anständigt arbete – Recalling   that   decent work
  förvägrandet av rättigheter i deficits – the denial of rights at
  arbetslivet, otillräckliga möjlig- work, the absence of sufficient
  heter till kvalitativ sysselsättning, opportunities     for   quality
  otillräckligt socialt skydd och employment, inadequate social
  avsaknaden av en social dialog – protection and the absence of
  är mest uttalad i den informella social dialogue – are most
  ekonomin,               pronounced in     the informal
                      economy, and            
  som konstaterar att ekonomins Acknowledging that informality
  informella karaktär har många has multiple causes, including
  orsaker, bland annat styrnings- governance and structural issues,
  och strukturrelaterade problem, and that public policies can speed
  och att det med hjälp av den up the process of transition to the
  offentliga   politiken   går att formal economy, in a context of
  påskynda   övergången till den social dialogue, and        
  formella ekonomin, bland annat                  
  genom social dialog,                          
  som påminner om Philadelphia- Recalling   the   Declaration of
  deklarationen från 1944, den Philadelphia, 1944, the Universal
  allmänna   förklaringen om de Declaration   of Human Rights,
  mänskliga rättigheterna från 1948, 1948, the ILO Declaration on
  ILO:s deklaration om grund- Fundamental   Principles   and
  läggande principer och rättigheter Rights at Work and its Followup,
  i arbetslivet och dess uppföljning 1998, and the ILO Declaration on
  från 1998 samt ILO:s deklaration Social Justice for a Fair
  om social rättvisa för en rättvis Globalization, 2008, and      
  globalisering från 2008,                        
  som bekräftar att ILO:s åtta Reaffirming the relevance of the
  grundläggande konventioner är eight ILO     fundamental
  tillämpliga,   liksom   övriga Conventions and   other relevant
  internationella arbetsnormer och international labour standards and
  FN-instrument som anges i United Nations   instruments as
  bilagan,                 listed in the Annex, and      
  som påminner om resolutionen Recalling   the   resolution and
16 och slutsatserna om   anständigt Conclusions concerning decent
arbete och   den   informella work and the informal economy Skr. 2016/17:71
ekonomin som antogs vid den adopted by the International Bilaga 1
Internationella arbetskonferensens Labour Conference at its 90th  
90:e möte (2002), samt andra Session (2002), and other relevant  
tillämpliga   resolutioner och resolutions and Conclusions as  
slutsatser som anges i bilagan, listed in the Annex, and      
som bekräftar att övergången Affirming that the transition  
från den informella till den from the informal to the formal  
formella ekonomin är nödvändig economy is essential to achieve  
för att   åstadkomma en inclusive development and to  
inkluderande utveckling och realize decent work for all, and    
anständiga arbetsvillkor för alla,                  
som anser att medlemsstaterna Recognizing the need for  
snarast måste vidta lämpliga Members to take urgent and  
åtgärder för att se till att appropriate measures to enable the  
arbetstagare och ekonomiska transition   of   workers and  
enheter kan övergå från den economic units from the informal  
informella   till den formella to the formal economy, while  
ekonomin, samtidigt måste dessa ensuring the preservation and  
parters befintliga försörjnings- improvement of   existing  
möjligheter bevaras och förbättras livelihoods during the transition,  
under övergångsperioden,   and                
som anser att arbetsgivar- och Recognizing that employers’  
arbetstagarorganisationer spelar en and workers’ organizations play  
viktig och aktiv roll när det gäller an important and active role in  
att underlätta övergången från den facilitating the transition from the  
informella   till den formella informal to the formal economy,  
ekonomin,             and                
som har beslutat att anta flera Having   decided upon the  
förslag om övergången från den adoption of certain proposals with  
informella   till den formella regard to the transition from the  
ekonomin under punkt fem på informal to the formal economy,  
mötets dagordning, och     which is the fifth item on the  
                agenda of the session, and      
som har fastställt att dessa Having determined that these  
förslag ska ha formen av en proposals shall take the form of a  
rekommendation,       Recommendation;          
antar idag, den 12 juni 2015, adopts this twelfth day of June  
följande rekommendation med of the year two thousand and  
titeln 2015 års rekommendation fifteen   the   following  
om övergången från den Recommendation, which may be  
informella   till den formella cited as the Transition from the  
ekonomin.             Informal to the Formal Economy  
                Recommendation, 2015.      
I. Objectives and scope

I. SYFTE OCH

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

  1. Denna rekommendation syftar 1. This Recommendation provides
  till att   ge medlemsstaterna guidance to Members to:  
  vägledning om hur de kan                      
  a) underlätta övergången från den (a) facilitate the   transition of
  informella   till den   formella workers and economic units from
  ekonomin   för arbetstagare och the informal to the formal
  ekonomiska enheter och samtidigt economy, while   respecting
  respektera   arbetstagarnas grund- workers’ fundamental rights and
  läggande rättigheter och erbjuda ensuring opportunities for income
  möjligheter i fråga om inkomst- security,   livelihoods and
  trygghet,   försörjning   och entrepreneurship;        
  företagande,                            
  b) verka för att skapa och bevara (b) promote the   creation,
  hållbara företag och främja preservation and sustainability of
  anständigt arbete i den formella enterprises and decent jobs in the
  ekonomin   samt     politisk formal economy   and the
  konsekvens mellan den makro- coherence of macroeconomic,
  ekonomiska politiken, syssel- employment, social protection and
  sättningspolitiken, socialskydds- other social policies; and  
  politiken och socialpolitiken i                
  övrigt, och                              
  c) förhindra att arbetstillfällen i (c) prevent the informalization of
  den formella ekonomin övergår i formal economy jobs.    
  informella arbetstillfällen.                      
  2. I denna rekommendation 2. For   the purposes of this
  omfattar   begreppet informell Recommendation,   the term
  ekonomi                 “informal economy”:    
  a) all ekonomisk verksamhet som (a) refers to all economic activities
  bedrivs av arbetstagare och by workers and economic units
  ekonomiska enheter som inte i that are – in law or in practice –
  tillräcklig utsträckning omfattas av not covered or insufficiently
  formella ramar – antingen i covered by formal arrangements;
  lagstiftningen eller i praktiken – and              
  men                                  
  b) inte olaglig verksamhet, särskilt (b) does not cover illicit activities,
  inte tillhandahållandet av tjänster in particular the provision of
  eller produktion,   försäljning, services or the production, sale,
  innehav eller användning av varor possession or use of goods
  som är förbjudna enligt lag, forbidden by law, including the
  inklusive olaglig framställning av illicit production and trafficking of
  och handel med narkotika, olaglig drugs, the illicit manufacturing of
  tillverkning av och handel med and trafficking   in firearms,
  skjutvapen, människohandel samt trafficking in persons, and money
  penningtvätt, enligt definitionerna laundering, as defined in the
  i tillämpliga internationella relevant international treaties.  
  fördrag.                                
18 3. I denna rekommendation 3. For   the purposes of this
                                   
omfattar   begreppet ekonomiska Recommendation, “economic Skr. 2016/17:71
enheter i den informella ekonomin units” in the informal economy Bilaga 1
                    include:                
a) enheter som använder inhyrd (a) units that employ hired labour;  
arbetskraft,                                
b) enheter som ägs av enskilda (b) units that   are owned by  
personer som arbetar för egen individuals working on their own  
räkning, antingen ensamma eller account, either alone or with the  
tillsammans med   medhjälpande help of   contributing family  
familjemedlemmar, och     workers; and            
c) kooperativ och enheter i den (c) cooperatives   and social and  
sociala och solidariska ekonomin. solidarity economy units.      
4. Denna rekommendation gäller 4. This Recommendation applies  
alla arbetstagare och ekonomiska to all workers and economic units  
enheter inklusive företag, including   enterprises,  
företagare och hushåll – i den entrepreneurs and households – in  
informella ekonomin, särskilt   the informal   economy, in  
                    particular:              
a) personer inom den informella (a) those in the informal economy  
ekonomin som äger och driver who own and operate economic  
ekonomiska enheter, däribland units, including:            
i) egenföretagare utan anställda, (i) own-account workers;      
ii) arbetsgivare, och       (ii) employers; and        
iii) medlemmar i kooperativ och (iii) members of cooperatives and  
enheter i den sociala och of social and solidarity economy  
solidariska ekonomin,     units;                  
b) medhjälpande           (b) contributing   family workers,  
familjemedlemmar, oavsett om de irrespective of whether they work  
arbetar i ekonomiska enheter i den in economic units in the formal or  
formella     eller   informella informal economy;        
ekonomin,                                  
c) arbetstagare   som   utför (c) employees holding informal  
informellt arbete i eller för jobs in or for formal enterprises,  
formella företag, eller i eller för or in or for economic units in the  
ekonomiska enheter i den informal economy, including but  
informella ekonomin, bland annat not limited   to those in  
i underleverantörs-   och subcontracting   and in supply  
distributionskedjor, eller som är chains, or as paid domestic  
anställda av hushållen för att workers employed by households;  
utföra avlönat hushållsarbete, och and                  
d) arbetstagare med icke-erkända (d) workers in   unrecognized or  
eller oreglerade   anställnings- unregulated       employment  
förhållanden.             relationships.            
5. Informellt arbete förekommer 5. Informal work may be found  
inom alla ekonomiska sektorer, across all sectors of the economy,  
både i offentlig och privat sektor. in both public and private spaces.  
6. Den informella ekonomin ser 6. In giving   effect to the  
olika ut i olika medlemsstater och provisions of Paragraphs 2 to 5  
den behöriga myndigheten bör vid above, and given the diversity of  
genomförandet av punkterna 2–5 the informal economy across  
ovan   därför fastställa den member States, the competent  
  informella   ekonomins art och authority should   identify the
  omfattning enligt beskrivningen i nature and extent of the informal
  denna rekommendation, och dess economy as described in this
  förhållande   till den formella Recommendation,   and its
  ekonomin. Här bör den behöriga relationship to   the formal
  myndigheten använda   sig av economy. In so doing, the
  trepartsmekanismer, i vilka de competent authority should make
  mest representativa arbetsgivar- use of tripartite mechanisms with
  och arbetstagarorganisationerna the full participation of the most
  deltar fullt ut. Dessa bör i enlighet representative employers’ and
  med nationell praxis inbegripa workers’ organizations, which
  företrädare     för     medlems- should include in their rank,
  organisationer som   företräder according to national practice,
  arbetstagare   och   ekonomiska representatives of membership-
  enheter i   den   informella based representative organizations
  ekonomin.                 of workers and economic units in
                      the informal economy.    
  II. VÄGLEDANDE         II. Guiding principles    
  PRINCIPER                            
  7. Medlemsstaterna   bör i sitt 7. In designing coherent and
  arbete med att utarbeta samman- integrated strategies to facilitate
  hängande   och   integrerade the transition to the formal
  strategier   för att   underlätta economy, Members should take
  övergången   till den formella into account the following:  
  ekonomin fästa avseende vid                  
  a) Att arbetstagarna och de (a) the diversity of characteristics,
  ekonomiska enheterna i den circumstances and needs of
  informella   ekonomin har olika workers and economic units in the
  särdrag, förhållanden och behov, informal economy, and the
  och att det krävs skräddarsydda necessity to address such diversity
  lösningar för att ta sig an dessa with tailored approaches;    
  olikheter.                                
  b) Att medlemsstaterna har olika (b) the   specific   national
  nationella   förhållanden, lag- circumstances,   legislation,
  stiftning, politik,   praxis och policies, practices and priorities
  prioriteringar när   det gäller for the transition to the formal
  övergången   till den formella economy;            
  ekonomin.                                
  c) Att flera olika strategier kan (c) the fact that different and
  tillämpas   för att   underlätta multiple strategies can be applied
  övergången   till den formella to facilitate the transition to the
  ekonomin.                 formal economy;        
  d) Att det behövs samstämmighet (d) the need for coherence and
  och samordning mellan en lång coordination across a broad range
  rad olika politikområden för att of policy areas in facilitating the
  underlätta övergången till den transition to the formal economy;
  formella ekonomin.                          
  e) Att effektivt främja och skydda (e) the effective promotion and
20 mänskliga rättigheter för alla som protection of the human rights of
                                   
verkar i den informella ekonomin. all those operating in the informal Skr. 2016/17:71
                  economy;               Bilaga 1
f) Att   alla har   anständiga (f) the fulfilment of decent work  
arbetsvillkor genom respekt för for all through respect for the  
grundläggande principer   och fundamental principles and rights  
rättigheter i arbetslivet, både enligt at work, in law and practice;    
lagstiftningen och i praktiken.                      
g) Att leva upp till de uppdaterade (g) the up-to-date international  
internationella arbetsnormer som labour standards   that provide  
ger vägledning inom vissa guidance in specific policy areas  
specifika   politikområden (se (see Annex);              
bilagan).                                  
h) Att främja jämställdhet mellan (h) the promotion   of gender  
kvinnor och män samt icke- equality and non-discrimination;  
diskriminering.                              
i) Att särskild hänsyn behöver tas (i) the need to   pay special  
till dem som drabbas hårdast av attention to those who are  
bristen på anständiga arbetsvillkor especially vulnerable to the most  
i den informella   ekonomin, serious decent work deficits in the  
däribland   kvinnor,   ungdomar, informal economy, including but  
migranter, äldre, ur- och stamfolk, not limited to women, young  
personer som har eller påverkas av people, migrants,   older people,  
hiv eller aids, personer med indigenous and tribal peoples,  
funktionsnedsättning, hushålls- persons living with HIV or  
arbetare och självhushållande affected by HIV or AIDS, persons  
jordbrukare.             with disabilities, domestic workers  
                  and subsistence farmers;      
j) Att under övergången till     (j) the preservation and expansion,  
den formella ekonomin bevara och during the transition to the formal  
öka arbetstagarnas och de economy, of the entrepreneurial  
ekonomiska enheternas möjlig- potential, creativity, dynamism,  
heter till företagande, kreativitet, skills and innovative capacities of  
dynamik,   färdigheter   och workers and economic units in the  
innovativ   kapacitet i   den informal economy;            
informella ekonomin.                          
k) Att det behövs en väl avvägd (k) the need for a balanced  
strategi som både omfattar approach combining incentives  
incitament och åtgärder för att with compliance measures; and    
säkerställa efterlevnad.                          
l) Att det är nödvändigt att (l) the need to   prevent and  
förhindra   och bestraffa ett sanction deliberate avoidance of,  
medvetet undvikande av, eller or exit from, the formal economy  
utträde ur, den formella ekonomin for the purpose of evading  
för att undvika beskattning och taxation and the application of  
kringgå social- och arbets- social and labour laws and  
marknadslagstiftningen.       regulations.              
  III. RÄTTSLIGA OCH     III. Legal and policy    
  POLITISKA RAMAR     frameworks        
  8. Medlemsstaterna bör genomföra 8. Members should undertake a
  en grundlig analys och bedömning proper assessment and diagnostics
  av det informella arbetets of factors, characteristics, causes
  kännetecken, orsaker och villkor i and circumstances of informality
  ett nationellt sammanhang och in the national context to inform
  sedan använda detta som underlag the design and implementation of
  vid utformningen och genom- laws and regulations, policies and
  förandet av   lagar   och other measures aiming to facilitate
  förordningar, strategier och andra the transition to the formal
  åtgärder som syftar till att economy.          
  underlätta övergången till den              
  formella ekonomin.                      
  9. Medlemsstaterna bör anta, se 9. Members should adopt, review
  över och kontrollera efterlevnaden and enforce national laws and
  av nationella   lagar och regulations or other measures to
  förordningar eller andra åtgärder ensure appropriate coverage and
  för att se till att de på lämpligt sätt protection of all categories of
  omfattar och   skyddar alla workers and economic units.  
  kategorier av arbetstagare och              
  ekonomiska enheter.                    
  10. Medlemsstaterna bör se till att 10. Members should ensure that an
  de i sina nationella utvecklings- integrated policy framework to
  strategier eller utvecklingsplaner facilitate the transition to the
  och i   sina   fattigdoms- formal economy is included in
  bekämpningsstrategier     och national development strategies or
  budgetar har en integrerad politisk plans as well as in poverty
  ram som underlättar övergången reduction strategies and budgets,
  till den formella ekonomin och taking into account, where
  som i förekommande fall tar appropriate, the role of different
  hänsyn till de olika förvaltnings- levels of government.    
  nivåernas olika roller.                    
  11. Denna integrerade politiska 11. This   integrated policy
  ram bör användas för att     framework should address:    
  a) främja strategier för hållbar (a) the promotion of strategies for
  utveckling, fattigdomsbekämpning sustainable development, poverty
  och tillväxt för alla samt för att eradication and inclusive growth,
  skapa anständiga arbetstillfällen i and the generation of decent jobs
  den formella ekonomin,     in the formal economy;    
  b) fastställa lämpliga rättsliga (b) the establishment of an
  ramar och regelverk,       appropriate   legislative   and
                    regulatory framework;    
  c) främja ett gynnsamt företags- (c) the promotion of a conducive
  och investeringsklimat,     business   and investment
                    environment;        
  d) öka respekten för, samt främja (d) respect for and promotion and
  och genomföra, grundläggande realization of the fundamental
22 principer och   rättigheter i principles and rights at work;  
                               
arbetslivet,                           Skr. 2016/17:71
e) förbättra arbetsgivarnas och (e) the organization     and Bilaga 1
arbetstagarnas organisering och representation of employers and  
representation i syfte att främja en workers to promote   social  
social dialog,         dialogue;                
f) främja jämlikhet och utrota alla (f) the promotion of equality and  
former av diskriminering och våld the elimination of all forms of  
arbetsplatsen, däribland discrimination and   violence,  
könsrelaterat våld,       including gender-based violence,  
              at the workplace;            
g) främja företagande, mikro- (g) the   promotion     of  
företag och små och medelstora entrepreneurship, micro, small and  
företag, samt andra typer av medium-sized enterprises, and  
affärsmodeller och ekonomiska other forms of business models  
enheter, såsom kooperativ och and economic units, such as  
andra enheter i den sociala och cooperatives and other social and  
solidariska ekonomin,     solidarity economy units;        
h) säkerställa tillgången   till (h) access to education,   lifelong  
utbildning, livslångt lärande och learning and skills development;  
kompetensutveckling,                      
i) säkerställa tillgången   till (i) access to financial services,  
finansiella tjänster, bland annat including through a regulatory  
genom ett regelverk som främjar framework promoting an inclusive  
en inkluderande finansiell sektor, financial sector;            
j) säkerställa tillgången   till (j) access to business services;  
företagstjänster,                          
k) säkerställa tillgången   till (k) access to markets;          
marknader,                            
l) säkerställa tillgången   till (l) access to infrastructure and  
infrastruktur och teknik,     technology;              
m) främja sektorspolitik,     (m) the promotion of   sectoral  
              policies;                
n) fastställa minimigränser för (n) the establishment of social  
socialt skydd, i den mån sådana protection floors, where they do  
saknas, och utöka täckningen av not exist, and the extension of  
socialförsäkringsskyddet,     social security coverage;        
o) främja lokala utvecklings- (o) the promotion of   local  
strategier, både för landsbygd och development strategies, both rural  
städer, däribland en reglerad and urban, including regulated  
användning av offentliga platser access for use of public space and  
och en reglerad tillgång till regulated access to public natural  
allmänna naturresurser för själv- resources   for   subsistence  
försörjning,         livelihoods;              
p) införa en ändamålsenlig (p) effective occupational safety  
arbetsmiljöpolitik,       and health policies;          
q) införa effektiva   och (q) efficient and effective labour  
ändamålsenliga yrkesinspektioner, inspections;              
r) öka inkomsttryggheten, bland (r) income security,   including  
annat genom en lämpligt utformad appropriately designed minimum  
minimilön,           wage policies;            
s) se till att alla faktiskt har (s) effective access to justice; and  
  tillgång till rättslig prövning, och                    
  t) främja   internationella   sam- (t) international     cooperation
  arbetsmekanismer.         mechanisms.              
  12. Medlemsstaterna bör   vid 12. When   formulating   and
  utformningen och genomförandet implementing an integrated policy
  av en integrerad politisk ram framework, Members   should
  säkerställa   samordning   mellan ensure   coordination   across
  olika förvaltningsnivåer   och different levels of government and
  samarbete mellan berörda organ cooperation between the relevant
  och myndigheter, t.ex. skatte- bodies and authorities, such as tax
  myndigheter, socialförsäkrings- authorities, social   security
  institutioner, yrkesinspektioner, institutions, labour inspectorates,
  tullmyndigheter,   migrations- customs authorities, migration
  myndigheter   och     arbets- bodies and employment services,
  förmedlingar, beroende   among others,   depending on
  nationella förhållanden.       national circumstances.      
  13. Medlemsstaterna bör inse 13. Members should recognize the
  vikten av att trygga arbetstagarnas importance of safeguarding the
  och de ekonomiska enheternas opportunities of workers and
  inkomst under övergången till den economic   units   for   income
  formella   ekonomin. Medlems- security in the transition to the
  staterna bör därför se till att dessa formal economy by providing the
  arbetstagare eller ekonomiska means for such workers or
  enheter har möjlighet att få sin economic   units   to   obtain
  nuvarande egendom erkänd och att recognition of   their   existing
  det finns möjlighet att formalisera property as well as by providing
  rätten till egendom och tillgången the means to formalize property
  till mark.               rights and access to land.      
  IV. SYSSELSÄTTNINGSPOLI IV. Employment policies    
  TIK                                      
  14. Medlemsstaterna bör som ett 14. In pursuing the objective of
  led i arbetet med att skapa quality job creation in the formal
  kvalitativa arbetstillfällen   i den economy,   Members   should
  formella ekonomin utarbeta och formulate   and   implement a
  genomföra   en nationell national employment policy in line
  sysselsättningspolitik i enlighet with the Employment Policy
  med konvention nr 122 om Convention, 1964 (No. 122), and
  sysselsättningspolitik från 1964, make full, decent, productive and
  och se till att full, produktiv och freely chosen employment a
  frivillig     sysselsättning   central goal in their national
  anständiga   villkor utgör ett development and growth strategy
  centralt mål i sina nationella or plan.                
  strategier   och planer   för                    
  utveckling och tillväxt.                          
  15. Medlemsstaterna bör verka för 15. Members should promote the
  att genomföra en heltäckande implementation     of   a
  sysselsättningspolitik som bygger comprehensive     employment
  på trepartssamråd. Denna kan till policy framework, based on
24 exempel bestå av följande delar: tripartite consultations, that may
                                       
                  include the following elements:
a) En   sysselsättningsfrämjande (a) pro-employment        
makroekonomisk   politik som macroeconomic policies that
främjar en aggregerad efterfrågan, support aggregate demand,
produktiva investeringar och productive investment   and
strukturomvandling,   främjar structural transformation, promote
hållbara företag, ökar företagens sustainable enterprises,   support
förtroende och   motverkar business confidence, and address
ojämlikhet.             inequalities;            
b) En handels-, industri-, skatte-, (b) trade, industrial, tax,   sectoral
sektors- och infrastrukturinriktad and infrastructure policies that
politik som främjar sysselsättning, promote employment, enhance
ökar   produktiviteten och productivity   and   facilitate
underlättar strukturomvandling. structural     transformation
                  processes;              
c) En företagspolitik som, med (c) enterprise policies that promote
beaktande av den resolution och sustainable enterprises and, in
de slutsatser om främjandet av particular, the conditions for a
hållbara företag som antogs av conducive   environment, taking
Internationella arbetskonferensen into account the resolution and
vid sitt 96:e möte (2007), främjar Conclusions   concerning the
hållbara företag och, framförallt, promotion     of sustainable
ett gynnsamt   företagsklimat, enterprises adopted by the
inklusive stöd till mikroföretag, International Labour Conference
små och medelstora företag och at its 96th Session (2007),
företagande, samt väl utformade, including support to micro, small
överskådliga och väl förmedlade and medium-sized enterprises and
förordningar   som möjliggör entrepreneurship, and   well-
formalisering     och rättvis designed, transparent and well-
konkurrens.             communicated regulations to
                  facilitate formalization and fair
                  competition;            
d) En arbetsmarknadspolitik och (d) labour market policies and
arbetsmarknadspolitiska   institutions to help low-income
institutioner   som hjälper households to escape poverty and
låginkomsthushåll att ta sig ur access freely chosen employment,
fattigdom och få tillgång till fritt such as appropriately designed
valt arbete. Det kan t.ex. handla wage policies including minimum
om en lämpligt utformad löne- wages, social protection schemes
politik, inklusive   minimilön, including cash transfers, public
sociala skyddssystem, inklusive employment programmes and
kontantöverföringar,   offentliga guarantees, and enhanced outreach
sysselsättningsprogram   och and delivery of employment
garantier, samt åtgärder för att se services to those in the informal
till att arbetsförmedlingarna når ut economy;              
till personer i den informella                  
ekonomin.                              
e) En politik för arbetskrafts- (e) labour migration policies that
migration som tar hänsyn till take into account labour market
arbetsmarknadens behov och som needs and promote decent work
främjar anständigt arbete och and the rights of migrant workers;

Skr. 2016/17:71

Bilaga 1

  migrerande     arbetstagares                  
  rättigheter.                              
  f) En utbildnings- och kompetens- (f) education     and   skills
  utvecklingspolitik som främjar development policies that support
  livslångt lärande,   anpassas till lifelong learning, respond to the
  arbetsmarknadens   föränderliga evolving needs of the labour
  behov och ny teknik, och erkänner market and to new technologies,
  tidigare kunskaper, t.ex. genom and recognize prior learning such
  informella lärlingssystem, för att as through informal apprenticeship
  på så sätt skapa fler möjligheter systems, thereby broadening
  till formell sysselsättning.     options for formal employment;
  g) Heltäckande           (g) comprehensive   activation
  aktiveringsåtgärder för att measures to facilitate the school-
  underlätta för ungdomar att gå to-work transition of young
  från skola till arbete, särskilt för people, in particular those who are
  dem som har svårt att hävda sig på disadvantaged, such as youth
  arbetsmarknaden, t.ex. ungdoms- guarantee schemes to provide
  garantisystem som ger tillgång till access to training and continuing
  utbildning och varaktig produktiv productive employment;    
  sysselsättning.                            
  h) Åtgärder som främjar (h) measures   to promote the
  övergången från arbetslöshet eller transition from unemployment or
  inaktivitet till arbete, särskilt för inactivity to work, in particular for
  långtidsarbetslösa   personer, long-term unemployed persons,
  kvinnor och andra grupper som women and other disadvantaged
  har svårt att hävda sig på groups; and            
  arbetsmarknaden.                          
  i) Relevanta, tillgängliga och (i) relevant, accessible and up-to-
  uppdaterade informationssystem date labour market information
  på arbetsmarknadsområdet.   systems.              
  V. RÄTTIGHETER OCH   V. Rights and social protection
  SOCIALT SKYDD                        
  16. Medlemsstaterna bör   vidta 16. Members     should   take
  åtgärder för att skapa anständiga measures to achieve decent work
  arbetsförhållanden   och för att and to respect, promote and realize
  respektera, främja och genomföra the fundamental principles and
  grundläggande principer och rights at work for those in the
  rättigheter i arbetslivet för informal economy, namely:  
  personer i den informella                  
  ekonomin, bland annat när det                  
  gäller                                
  a) föreningsfriheten och ett (a) freedom of association and the
  faktiskt erkännande av kollektiv- effective recognition of the right
  förhandlingsrätten,         to collective bargaining;    
  b) avskaffande av alla former av (b) the elimination of all forms of
  tvångsarbete eller obligatoriskt forced or compulsory labour;  
  arbete,                                
  c) ett faktiskt avskaffande av (c) the effective abolition of child
26 barnarbete, och         labour; and            
                                 
d) undanröjande av diskriminering (d) the   elimination   of
vid anställning och yrkesutövning. discrimination in respect of
                employment and occupation.  
17. Medlemsstaterna bör     17. Members should:        
a) vidta omedelbara åtgärder för (a) take immediate measures to
att komma till rätta med de address the unsafe and unhealthy
otrygga och ohälsosamma working conditions   that often
arbetsvillkor som ofta känne- characterize work in the informal
tecknar arbetet i den informella economy; and            
ekonomin, och                              
b) främja och utöka skyddet när (b) promote     and     extend
det gäller hälsa och säkerhet på occupational safety and health
arbetsplatsen för arbetsgivare och protection to employers and
arbetstagare i den   informella workers in the informal economy.
ekonomin.                                
18. Medlemsstaterna bör genom 18. Through the transition to the
övergången till den   formella formal economy, Members should
ekonomin successivt se till att alla progressively extend, in law and
arbetstagare i den   informella practice, to all workers in the
ekonomin, både enligt lag- informal economy, social security,
stiftningen och i   praktiken, maternity protection, decent
omfattas av social trygghet, working   conditions   and a
moderskapsskydd,   anständiga minimum wage that takes into
arbetsvillkor och en minimilön account the needs of workers and
som tar hänsyn till arbetstagarnas considers   relevant     factors,
behov och andra   relevanta including but not limited to the
faktorer, bland annat levnads- cost of living and the general level
kostnaderna och den allmänna of wages in their country.    
lönenivån i landet.                            
19. Medlemsstaterna bör i sitt 19. In building and maintaining
arbete med att utarbeta och national social protection floors
upprätthålla nationella   minimi- within their social security system
regler för socialt skydd inom sina and facilitating the transition to
socialförsäkringssystem och i sitt the formal economy, Members
arbete med att   underlätta should pay particular attention to
övergången till den   formella the needs and circumstances of
ekonomin ta särskild hänsyn till those in the informal economy and
behov och omständigheter för their families.            
personer i den   informella                    
ekonomin och deras familjer.                      
20. Medlemsstaterna bör genom 20. Through the transition to the
övergången till den   formella formal economy, Members should
ekonomin successivt   utvidga progressively extend the coverage
socialförsäkringsskyddet   till of social insurance to those in the
personer inom den   informella informal   economy   and, if
ekonomin och vid behov anpassa necessary, adapt administrative
förvaltningsförfaranden, förmåner procedures,   benefits   and
och bidrag efter deras bidrags- contributions, taking into account
förmåga.               their contributory capacity.    
21. Medlemsstaterna bör verka för 21. Members should   encourage
att öka utbudet av och tillgången the provision of and access to

Skr. 2016/17:71

Bilaga 1

  till god barnomsorg och annan affordable quality childcare and
  omsorg av god kvalitet till en other care services in order to
  överkomlig kostnad. Syftet är att promote gender equality in
  främja jämställdhet   mellan entrepreneurship and employment
  kvinnor och män när det gäller opportunities and to enable the
  möjligheter till   företagande och transition to the formal economy.
  sysselsättning samt att möjliggöra                  
  övergången till den formella                  
  ekonomin.                                
  VI. INCITAMENT,         VI. Incentives, compliance and
  EFTERLEVNAD OCH       enforcement            
  VERKSTÄLLIGHET                        
  22. Medlemsstaterna bör   vidta 22. Members   should   take
  lämpliga åtgärder, bland   annat appropriate measures,   including
  genom   att   kombinera through   a   combination of
  förebyggande åtgärder,   brotts- preventive     measures, law
  bekämpande åtgärder och ända- enforcement   and   effective
  målsenliga påföljder, för att sanctions, to address tax evasion
  förhindra   skatteflykt,   undan- and avoidance of social
  dragande av sociala avgifter samt contributions, labour laws and
  kringgående av arbetsmarknads- regulations. Any incentives should
  lagstiftning och arbetsnormer. Alla be linked to facilitating the
  incitament bör vara inriktade på effective and timely   transition
  att underlätta en ändamålsenlig from the informal to the formal
  och snar övergång från den economy.              
  informella till den formella                  
  ekonomin.                                
  23. Medlemsstaterna bör där så är 23. Members   should reduce,
  lämpligt minska de hinder som where appropriate, the barriers to
  finns för övergången till den the transition to the formal
  formella ekonomin och   vidta economy and take measures to
  åtgärder för   att bekämpa promote anticorruption efforts
  korruption och   främja   god and good governance.      
  samhällsstyrning.                            
  24. Medlemsstaterna bör införa 24. Members   should   provide
  incitament för, och marknadsföra incentives for, and promote the
  fördelarna med, en ändamålsenlig advantages of, effective transition
  övergång   till   den formella to the formal economy, including
  ekonomin, bland annat genom en improved access to business
  ökad tillgång till företagstjänster, services, finance, infrastructure,
  finansiering,       infrastruktur, markets, technology, education
  marknader, teknik, utbildnings- and skills   programmes, and
  program och äganderätt.       property rights.        
  25. För att formalisera   mikro- 25. With   respect   to the
  enheter och små ekonomiska formalization of micro and small
  enheter bör medlemsstaterna   economic units, Members should:
  a) reformera     villkoren   för (a) undertake   business entry
28 marknadstillträde   genom att reforms by reducing registration
                                   
minska registreringskostnaderna, costs and the length of the
påskynda förfarandet och öka procedure, and by   improving
tillgången till tjänster, t.ex. genom access to services, for example,
informations-         och through   information   and
kommunikationsteknik,       communication technologies;  
b) minska efterlevnadskostnaderna (b) reduce compliance costs by
genom att förenkla systemet för introducing simplified tax and
kontroll och betalning av skatter contributions   assessment   and
och avgifter,             payment regimes;          
c) göra det lättare att delta i (c) promote access   to public
offentlig upphandling, i enlighet procurement,   consistent   with
med nationell lagstiftning, national legislation, including
inklusive     arbetsmarknadslags- labour legislation, through
tiftningen, genom att anpassa measures such as adapting
upphandlingsförfaranden   och procurement   procedures   and
upphandlingsvolymer,     till- volumes, providing training and
handahålla   utbildning   och advice on participating in public
rådgivning om att delta i offentlig tenders, and reserving quotas for
upphandling, samt   reservera these economic units;        
kvoter för   dessa ekonomiska                  
enheter,                                
d) förbättra   tillgången   till (d) improve access to inclusive
inkluderande finansiella tjänster, financial services, such as credit
t.ex. lån och eget kapital, and equity, payment and insurance
betalnings-   och försäkrings- services, savings, and guarantee
tjänster, sparande och garanti- schemes, tailored to the size and
system som är anpassade efter de needs of these economic units;
ekonomiska   enheternas storlek                  
och behov,                              
e) förbättra   tillgången   till (e) improve     access   to
utbildning i att driva företag, entrepreneurship training, skills
kompetensutveckling       och development and tailored business
skräddarsydda tjänster   för development services; and    
företagsutveckling, och                        
f) förbättra tillgången till social (f) improve access   to social
trygghet.               security coverage.          
26. Medlemsstaterna bör för att 26. Members should put in place
underlätta tillgången till den appropriate mechanisms or review
formella   ekonomin   införa existing mechanisms with a view
lämpliga mekanismer eller se över to ensuring   compliance   with
befintliga mekanismer för att se national laws and regulations,
till att nationella lagar och including but not limited to
förordningar efterlevs, bland annat ensuring   recognition   and
för att se till att anställnings- enforcement   of   employment
förhållanden   erkänns   och relationships, so as to facilitate the
upprätthålls.             transition to the formal economy.
27. Medlemsstaterna bör ha ett 27. Members   should have an
adekvat och lämpligt tillsyns- adequate and appropriate system
system, se till att alla arbetsplatser of inspection, extend coverage of
i den informella   ekonomin labour inspection to all workplaces
omfattas av yrkesinspektioner för in the informal economy in order

Skr. 2016/17:71

Bilaga 1

att skydda arbetstagarna och ge to protect workers, and provide
tillsynsorganen vägledning, bland guidance for enforcement bodies,
annat om hur arbetsvillkoren i den including on how to address
informella   ekonomin kan working conditions in the informal
förbättras.         economy.            
28. Medlemsstaterna bör vidta 28. Members   should   take
åtgärder för att se till att berörda measures to ensure the effective
aktörer har tillgång till provision   of information,
information, får hjälp med att följa assistance in complying with the
tillämpliga lagar och förordningar relevant laws and regulations, and
samt kan bygga upp sin kapacitet. capacity building for relevant
            actors.            
29. Medlemsstaterna bör införa 29. Members should put in place
effektiva och tillgängliga efficient and accessible complaint
klagomåls- och överklagande- and appeal procedures.    
förfaranden.                    
30. Medlemsstaterna bör införa 30. Members should provide for
förebyggande åtgärder och preventive   and appropriate
lämpliga korrigerande åtgärder för corrective measures to facilitate
att underlätta övergången till den the transition to the formal
formella ekonomin och se till att economy, and ensure that the
de administrativa, civilrättsliga administrative, civil or penal
eller straffrättsliga påföljder som sanctions provided for by national
enligt den nationella lagstiftningen laws for non-compliance are
föreskrivs för bristande efter- adequate and strictly enforced.  
levnad är tillräckliga och tillämpas              
strikt.                      
VII. FÖRENINGSFRIHET, VII. Freedom of association,  
SOCIAL DIALOG OCH   social dialogue and role of  
ARBETSGIVAR- OCH   employers’ and workers’  
ARBETSTAGARORGANISAT organizations          
IONERNAS ROLL                  
31. Medlemsstaterna bör se till att 31. Members should ensure that
personer i den informella those in the informal economy
ekonomin åtnjuter föreningsfrihet enjoy freedom of association and
och rätt till kollektivförhandlingar, the right to collective bargaining,
inklusive rätt att bilda och, enligt including the right to establish
den berörda organisationens and, subject to the rules of the
regler, gå med i de organisationer, organization concerned, to join
förbund och centralorganisationer organizations,   federations and
de vill.         confederations   of their own
32. Medlemsstaterna bör skapa choosing.            
32. Members   should create an
förutsättningar för arbetsgivare enabling environment for
och arbetstagare att utöva sin rätt employers and workers to exercise
att organisera sig, föra kollektiva their right to organize and to
förhandlingar och delta i den bargain collectively and to
sociala dialogen vid övergången participate in social dialogue in
till den formella ekonomin.   the transition to the formal
30                        
                  economy.               Skr. 2016/17:71
33. Arbetsgivar- och arbetstagar- 33. Employers’ and workers’ Bilaga 1
organisationer bör där så är organizations   should,   where  
lämpligt se till att arbetstagare och appropriate, extend membership  
ekonomiska enheter   i den and services to workers and  
informella ekonomin kan upptas economic units in the informal  
som medlemmar och ta del av economy.                
tjänster.                                  
34. I arbetet med att utarbeta, 34. In designing, implementing  
genomföra och utvärdera politik and evaluating policies   and  
och program av betydelse för den programmes of relevance to the  
informella ekonomin,   inbegripet informal economy, including its  
dess formalisering, bör medlems- formalization, Members should  
staterna samråda med och aktivt consult with and promote active  
involvera de mest representativa participation   of the most  
arbetsgivar- och   arbetstagar- representative employers’   and  
organisationerna. Dessa bör i workers’ organizations, which  
enlighet med nationell praxis should include in their rank,  
omfatta företrädare för medlems- according to national practice,  
organisationer   som   företräder representatives of membership-  
arbetstagare och ekonomiska based representative organizations  
enheter i den     informella of workers and economic units in  
ekonomin.               the informal economy.        
35. För att underlätta övergången 35. Members and employers’ and  
till den formella ekonomin kan workers’ organizations may seek  
medlemsstater och arbetsgivar- the assistance of the International  
och arbetstagarorganisationer Labour Office to strengthen the  
vända sig till Internationella capacity of   the representative  
arbetsbyrån för att få hjälp med att employers’   and   workers’  
stärka   kapaciteten   bland organizations   and, where they  
arbetsgivar- och   arbetstagar- exist, representative organizations  
organisationer     och, i of those in the informal economy,  
förekommande fall, organisationer to assist workers and economic  
som företräder aktörer i den units in the informal economy,  
informella ekonomin när det gäller with a view to facilitating the  
att hjälpa arbetstagare och transition to the formal economy.  
ekonomiska enheter   i den                    
informella ekonomin.                          
VIII. INSAMLING AV   VIII. Data collection and      
UPPGIFTER OCH         monitoring              
ÖVERVAKNING                            
36. Medlemsstaterna       bör 36. Members   should,   in  
regelbundet och i samråd med consultation with employers’ and  
arbetsgivar- och   arbetstagar- workers’ organizations, on a  
organisationer             regular basis:              
a) i den mån det är möjligt och (a) where possible and as  
lämpligt, samla in, analysera och appropriate, collect, analyse and  
sprida statistik, uppdelad efter disseminate       statistics  
kön, ålder, arbetsplats och andra disaggregated by sex, age,  
  specifika     socioekonomiska workplace, and other specific
  uppgifter   om den informella socio-economic characteristics on
  ekonomins   storlek   och the size and composition of the
  sammansättning,   däribland informal economy, including the
  uppgifter om antalet informella number of   informal economic
  ekonomiska enheter och arbets- units, the number of workers
  tagare samt inom vilka sektorer de employed and their sectors; and
  är verksamma, och                        
  b) övervaka och utvärdera hur (b) monitor   and evaluate the
  formaliseringen fortskrider.   progress towards formalization.
  37. Medlemsstaterna bör i sitt 37. In developing or revising the
  arbete med att utveckla eller concepts,     definitions and
  omarbeta koncept, definitioner och methodology   used in the
  metoder   som används vid production of data, statistics and
  sammanställningen av uppgifter, indicators on the informal
  statistik och indikatorer om den economy, Members should take
  informella ekonomin ta hänsyn till into consideration relevant
  eventuell   vägledning   som guidance provided by the
  Internationella       arbets- International Labour Organization,
  organisationen   tillhandahåller, in particular and as appropriate,
  särskilt och där så är lämpligt dess the guidelines concerning a
  riktlinjer   om en statistisk statistical definition of informal
  definition av informell syssel- employment adopted by the 17th
  sättning som antogs av den 17:e International   Conference of
  internationella konferensen för Labour Statisticians in 2003 and
  arbetsmarknadsstatistiker år 2003 their subsequent updates.    
  och senare uppdateringar därav.                
  IX. GENOMFÖRANDE     IX. Implementation    
  38. Medlemsstaterna     bör 38. Members should give effect to
  genomföra bestämmelserna i the provisions of this
  denna rekommendation i samråd Recommendation, in consultation
  med de   mest representativa with the most representative
  arbetsgivar-   och   arbetstagar- employers’   and workers’
  organisationerna. Dessa bör i organizations, which should
  enlighet med nationell praxis include in their rank, according to
  omfatta företrädare för medlems- national practice, representatives
  baserade   organisationer som of       membership-based
  företräder   arbetstagare   och representative organizations of
  ekonomiska enheter   i den workers and economic units in the
  informella         ekonomin. informal economy, by one or a
  Bestämmelserna bör beroende på combination   of the following
  omständigheterna   genomföras means, as appropriate:    
  med hjälp av en eller flera av                
  följande metoder:                        
  a) Nationella lagar och för- (a) national laws and regulations;
  ordningar.                              
  b) Kollektivavtal.         (b) collective agreements;  
  c) Politik och program.       (c) policies and programmes;  
32 d) Ändamålsenlig   samordning (d) effective coordination among
                                 
mellan statliga organ och andra government bodies and other Skr. 2016/17:71
berörda parter.           stakeholders;             Bilaga 1
e) Institutionell           (e) institutional capacity building  
kapacitetsuppbyggnad och resurs- and resource mobilization; and  
mobilisering.                                
f) Andra åtgärder i enlighet med (f) other measures consistent with  
nationell lagstiftning och praxis. national law and practice.      
39. Medlemsstaterna   bör regel- 39. Members should review on a  
bundet, där så är lämpligt, granska regular basis, as appropriate, the  
politikens och åtgärdernas ända- effectiveness   of policies and  
målsenlighet när det gäller att measures to facilitate the transition  
underlätta övergången till den to the formal economy, in  
formella ekonomin i samråd med consultation   with the most  
de mest representativa arbetsgivar- representative   employers’ and  
och   arbetstagarorganisationerna. workers’ organizations,   which  
Dessa bör i enlighet med nationell should include in their rank,  
praxis omfatta företrädare för according to   national practice,  
medlemsbaserade organisationer representatives of membership-  
som företräder arbetstagare och based representative organizations  
ekonomiska enheter   i den of workers and economic units in  
informella ekonomin.       the informal economy.      
40. Medlemsstaterna   bör i sitt 40. In establishing, developing,  
arbete med att fastställa, utveckla, implementing   and periodically  
genomföra och   regelbundet reviewing the measures taken to  
granska de åtgärder som vidtas för facilitate the transition to the  
att underlätta övergången till den formal economy, Members should  
formella ekonomin ta hänsyn till take into account the guidance  
den vägledning som ges i provided by the instruments of the  
Internationella       arbets- International Labour Organization  
organisationens   och   FN:s and the United Nations relevant to  
instrument om den informella the informal economy listed in the  
ekonomin som återfinns i bilagan. Annex.                  
41. Ingenting   i   denna 41. Nothing     in   this  
rekommendation bör tolkas som Recommendation   should be  
en inskränkning av det skydd för construed as   reducing the  
aktörer i den informella ekonomin protections afforded to those in the  
som ges i andra instrument från informal economy by other  
Internationella       arbets- instruments of the International  
organisationen.           Labour Organization.        
42. Bilagan kan komma att ändras 42. The Annex may be revised by  
av Internationella arbetsbyråns the Governing Body of the  
styrelse. En sådan ändrad bilaga International Labour Office. Any  
ska efter styrelsens godkännande revised Annex so established,  
ersätta den tidigare bilagan och once approved by the Governing  
delges Internationella arbets- Body, shall replace the preceding  
organisationens medlemsstater. annex and shall be communicated  
                  to the Members of the  
                  International Labour Organization.  
Bilaga Annex

Instrument från Internationella arbetsorganisationen och Förenta nationerna med bäring på arbetet med att underlätta övergången från den informella till den formella ekonomin

Instruments of the International Labour Organization and the United Nations relevant to facilitating the transition from the informal to the formal economy

  INSTRUMENT       FRÅN Instruments of the International
  INTERNATIONELLA   Labour Organization  
  ARBETSORGANISATIONEN          
  Grundläggande konventioner   Fundamental Conventions  
  – Konvention (nr 29) om tvångs- – Forced Labour Convention,
  eller obligatoriskt arbete, 1930, 1930 (No. 29), and Protocol of
  och protokoll till konventionen 2014 to the Forced Labour
  angående   tvångs- eller Convention, 1930    
  obligatoriskt arbete, 2014            
  – Konvention     (nr   87) om – Freedom of Association and
  föreningsfrihet   och skydd för Protection of the Right to
  organisationsrätten, 1948   Organise Convention,  
  – Konvention     (nr   98) om 1948 (No. 87)      
        – Right to Organise and Collective
  tillämpning av   principerna för Bargaining Convention, 1949 (No.
  organisationsrätten   och den 98)        
  kollektiva förhandlingsrätten,          
  1949                        
  – Konvention (nr 100) om lika lön – Equal     Remuneration
  för män och kvinnor för arbete av Convention, 1951 (No. 100)
  lika värde, 1951                    
  – Konvention   (nr   105) om – Abolition of Forced Labour
  avskaffande av tvångsarbete, 1957 Convention, 1957 (No. 105)
  – Konvention (nr 111) om – Discrimination   (Employment
  diskriminering   i   fråga om and Occupation) Convention,
  anställning och yrkesutövning, 1958 (No. 111)      
  1958                        
  – Konvention   (nr   138) om – Minimum Age Convention,
  minimiålder för tillträde till arbete, 1973 (No. 138)      
  1973                        
  – Konvention (nr 182) om de – Worst Forms of Child Labour
  värsta formerna av barnarbete, Convention, 1999 (No. 182)
  1999                        
  Särskilt prioriterade konventioner Governance Conventions  
  – Konvention     (nr   81) om – Labour Inspection Convention,
  arbetsinspektion, 1947     1947 (No. 81)      
  – Konvention   (nr   122) om – Employment Policy Convention,
  sysselsättningspolitik, 1964   1964 (No. 122)      
34 – Konvention   (nr   129) om – Labour Inspection (Agriculture)
yrkesinspektion (jordbruk), 1969 Convention, 1969 (No. 129)   Skr. 2016/17:71
– Konvention   (nr 144) om – Tripartite   Consultation Bilaga 1
trepartssamråd för att främja (International Labour Standards)  
genomförande av ILO:s normer, Convention, 1976 (No. 144)    
1976                        
Andra dokument       Other instruments        
Föreningsfrihet, kollektiva   Freedom of association, collective  
förhandlingar och förhållandet bargaining and industrial    
mellan arbetsmarknadens parter relations            
– Konvention   (nr 141) om – Rural Workers’ Organisations  
organisationer för arbetstagare på Convention, 1975 (No. 141)    
landsbygden, 1975                    
– Konvention   (nr 154) om – Collective     Bargaining  
främjande   av kollektiva Convention, 1981 (No. 154)    
förhandlingar, 1981                    
Lika möjligheter och behandling Equality of opportunity and    
            treatment          
– Konvention   (nr 156) om – Workers with   Family  
arbetstagare med familjeansvar, Responsibilities Convention, 1981  
1981           (No. 156)          
Sysselsättningspolitik och   Employment policy and promotion  
sysselsättningsfrämjande åtgärder              
– Rekommendation (nr 122) om – Employment     Policy  
sysselsättningspolitik, 1964   Recommendation, 1964 (No. 122)  
– Konvention   (nr 159) om – Vocational Rehabilitation and  
yrkesinriktad   rehabilitering och Employment (Disabled Persons)  
arbete (personer   med Convention, 1983 (No. 159)    
funktionsnedsättning), 1983                
– Rekommendation (nr 169) om – Employment     Policy  
sysselsättningspolitik     (Supplementary Provisions)  
(tilläggsbestämmelser), 1984   Recommendation, 1984 (No. 169)  
– Konvention (nr 181) om privat – Private Employment Agencies  
arbetsförmedling, 1997     Convention, 1997 (No. 181)    
– Rekommendation (nr 189) om – Job Creation in Small and  
nya arbetstillfällen i små och Medium-Sized   Enterprises  
medelstora företag, 1998     Recommendation, 1998 (No. 189)  
– Rekommendation (nr 193) om – Promotion of Cooperatives  
främjande av kooperativ, 2002   Recommendation, 2002 (No. 193)  
– Rekommendation (nr 198) om – Employment   Relationship  
anställningsförhållandet, 2006   Recommendation, 2006 (No. 198)  
Yrkesvägledning och     Vocational guidance and training  
yrkesutbildning                      
– Konvention   (nr 142) om – Human Resources Development  
utvecklingen   av mänskliga Convention, 1975 (No. 142)    
resurser, 1975                      
– Rekommendation (nr 195) om – Human Resources Development
utveckling av mänskligt kapital, Recommendation, 2004 (No. 195)
2004              
Löner       Wages      
– Konvention (nr 94) och – Labour Clauses (Public
rekommendation (nr 84) angående Contracts) Convention (No. 94)
arbetsklausuler   (offentliga and Recommendation    
kontrakt), 1949       (No. 84), 1949    
– Konvention (nr 131) och – Minimum Wage Fixing
rekommendation (nr 135) om Convention (No. 131) and
fastställande av minimilöner, 1970 Recommendation (No. 135),  
        1970      

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Konvention (nr 155) om arbetarskydd och arbetsmiljö, 1981

Konvention (nr 184) och rekommendation (nr 192) om

arbetarskydd i lantbruket, 2001

– Konvention (nr 187) om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, 2006

Occupational safety and health

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)

Safety and Health in Agriculture Convention (No. 184) and Recommendation

(No. 192), 2001

Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention,

2006 (No. 187)

Sociala trygghetsfrågor

Konvention (nr 102) om minimistandard för social trygghet, 1952

Rekommendation (nr 202) om

nationellt socialt grundskydd, 2012

Social security

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)

Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)

Moderskapsskydd

– Konvention (nr 183) om skydd vid havandeskap och barnsbörd, 2000

Maternity protection  
– Maternity Protection

Convention, 2000 (No. 183)

Migrerande arbetstagare

Konvention (nr 97) om migrerande arbetstagare (reviderad), 1949

Konvention (nr 143) om

migrerande arbetstagare (tilläggsbestämmelser), 1975

36

Migrant workers

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143)

          Skr. 2016/17:71
Hiv och aids     HIV and AIDS Bilaga 1
– Rekommendation (nr 200) om – HIV and AIDS
hiv och aids och arbetslivet, 2010 Recommendation, 2010 (No. 200)
Ursprungsfolk och stamfolk   Indigenous and tribal peoples
– Konvention (nr 169) om – Indigenous and Tribal Peoples
ursprungsfolk och stamfolk, 1989 Convention, 1989 (No. 169)

Specifika kategorier av arbetstagare

Konvention (nr 177) om hemarbete, 1996

Konvention (nr 189) och rekommendation (nr 201) om hushållsarbetare, 2011

Specific categories of workers

Home Work Convention, 1996 (No. 177)

Domestic Workers Convention (No. 189) and Recommendation (No. 201), 2011

Internationella arbetskonferensens resolutioner

– Resolution och slutsatser om främjandet av hållbara företag som antogs vid Internationella arbetskonferensens 96:e möte (2007)

– Resolution och slutsatser om sysselsättningskrisen bland ungdomar som antogs vid Internationella arbetskonferensens 101:a möte (2012)

– Resolution och slutsatser om den andra återkommande debatten om sysselsättning som antogs vid Internationella arbetskonferensens 103:e möte (2014)

Resolutions of the International Labour Conference

– Resolution and Conclusions concerning the promotion of sustainable enterprises adopted by the International Labour Conference at its 96th Session (2007)

– Resolution and Conclusions concerning the youth employment crisis adopted by the International Labour Conference at its 101st Session (2012)

– Resolution and Conclusions concerning the second recurrent discussion on employment adopted by the International Labour Conference at its 103rd Session (2014)

FN-INSTRUMENT

Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, 1948

Internationella konventionen om

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966

Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 1966

Internationella konventionen om

skydd för alla migrerande arbetare och deras familjemedlemmar,

United Nations instruments

Universal Declaration of Human Rights, 1948

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966

International Covenant on Civil and Political Rights, 1966

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of

1990

Ovanstående text är rekommendationens autentiska text som Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens antog vid sitt etthundrafjärde möte som hölls i Genève och förklarades avslutat den 13 juni 2015.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har vi den 13 juni 2015 undertecknat denna rekommendation:

Konferensens ordförande

IEVA JAUNZEME

Their Families, 1990

The foregoing is the authentic text of the Recommendation duly adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its One hundred and fourth Session which was held at Geneva and declared closed the thirteenth day of June 2015.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this thirteenth day of June 2015.

The President of the Conference,

IEVA JAUNZEME

Internationella arbetsbyråns The Director-General of the
generaldirektör International Labour Office,

GUY RYDER

Denna rekommendation utgör i denna version en exakt kopia av den text som Internationella arbetskonferensens ordförande och Internationella arbetsbyråns generaldirektör bestyrkt med sina namnteckningar.

Fullständig bestyrkt kopia

För Internationella arbetsbyråns generaldirektör:

GUY RYDER

The text of the Recommendation as here presented is a true copy of the text authenticated by the signatures of the President of the International Labour Conference and of the Director-General of the International Labour Office.

Certified true and complete copy,

For the Director-General of the

International Labour Office:

38

Skr. 2016/17:71

Arbetsmarknadsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 december 2016

Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Lövin, Wallström, Y Johansson, M Johansson, Baylan, Bucht, Hultqvist, Andersson, Hellmark Knutsson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Damberg, Bah Kuhnke, Strandhäll, Shekarabi, Fridolin, Eriksson, Linde, Skog, Ekström

Föredragande: statsrådet Y Johansson

Regeringen beslutar skrivelse ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin