Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse N:o 10

Skrivelse 1892:10 - urtima

- urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse N:o 10.

1

N:o 10.

Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af
en statsrädsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden,
som enligt § 46 af riksdagsordningen tillkommer
en ledamot af statsrådet; gifven Stockholms slott
den 14 oktober 1892.

Kongl. Maj:t vill härmed gifva Riksdagen till känna, att Kongl. Maj:t
i nåder förordnat statsrådet, kommendören af Kongl. Nordstjerneorden,
första klassen, och af Kongl. Vasaorden, första klassen, Sven Herman
Wikblad att under instundande urtima riksdag utöfva den befattning
med riksdagsärenden, som jemlikt § 46 af riksdagsordningen tillkommer
en ledamot af statsrådet.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

OSCAR.

V. L. Groll.

Bih. till urtima Rikad. Prat. 1892. 1 Band. 1 Afd. 2 Käft.

2

Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse No 10.

Utdrag af protokollet öfver civilärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den
14 oktober 1892.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern Boström,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena grefve Leyvenhaupt,
Statsråden: herr friherre von Otter,
friherre von Essen,
friherre Akerhielm,

Östergren,

Groll,

Wikblad,

Gilljam och
friherre Rappe.

Uppå departementschefen statsrådet Grolls nu gjorda och af statsrådets
öfrige ledamöter biträdda hemställan täcktes Hans Maj:t Konungen
i nåder förordna statsrådet Wikblad att under instundande urtima riksdag
utöfva den befattning med riksdagsärenden, som jemlikt § 46 af
riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet, samt hefalde,
att skrifvelse härom, sådan den finnes detta protokoll bilagd, skulle till
Riksdagen aflåtas.

Ex protocollo
Pehr Thyselius.

Stockholm, K. L. Beckman, 1892.