Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015

Skrivelse 2016/17:69

Händelser

Inlämnad: 2016-12-14 Bordlagd: 2016-12-15 Hänvisad: 2016-12-16 Motionstid slutar: 2017-01-13

Avsändare

Hela dokumentet

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015 (pdf, 668 kB)
Regeringens skrivelse 2016/17:69

Redovisning av användningen av hemliga

Skr.

tvångsmedel under år 2015

2016/17:69
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 8 december 2016
Stefan Löfven
Peter Hultqvist
(Justitiedepartementet)
Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen under år 2015 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål. Även tillämpningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott redovisas. Skrivelsen omfattar också en redogörelse för inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida