Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015

Skrivelse 2016/17:69

Regeringens skrivelse 2016/17:69

Redovisning av användningen av hemliga

Skr.

tvångsmedel under år 2015

2016/17:69

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2016

Stefan Löfven

Peter Hultqvist

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen under år 2015 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål. Även tillämpningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott redovisas. Skrivelsen omfattar också en redogörelse för inhämtning av uppgifter enligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2016-12-14 Bordlagd: 2016-12-15 Hänvisad: 2016-12-16 Motionstid slutar: 2017-01-13