Regeringens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna

Skrivelse 2016/17:189

Sammanfattning

Bakgrund

Internrevisionen i staten reglerades för första gången i förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. Bakgrunden till förordningen var
1990-talets
statsfinansiella kris i kombination med bristande intern styrning och kontroll i den statliga förvaltningen. Internrevisionsförordningen kom att gälla myndigheter med dels omfattande intern delegering av ansvar och befogenheter, dels administration av stora pengaflöden. Idag har 69 myndigheter internrevision, vilka tillsammans omfattar 90 procent av statens budget.

År 2006 utfärdade regeringen en ny internrevisionsförordning (2006:1228). I samband med detta fick Ekonomistyrningsverket (ESV) det övergripande förvaltningsansvaret för den statliga internrevisionen.

Ett motiv för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-06-15 Bordlagd: 2017-06-15 Hänvisad: 2017-06-16 Motionstid slutar: 2017-09-20