Regeringens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna

Skrivelse 2016/17:189

Händelser

Inlämnad: 2017-06-15 Bordlagd: 2017-06-15 Hänvisad: 2017-06-16 Motionstid slutar: 2017-09-20

Avsändare

Hela dokumentet

Regeringens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna (pdf, 827 kB)
Sammanfattning

5

1

Inledning

11

1.1

Motiv till granskning

11

1.2

Syfte och frågeställningar

12

1.3

Bedömningsgrunder

12

1.4

Metod

13

2

Internrevisionens förutsättningar

18

2.1

Övergripande resultat

18

2.2

Samspelet fungerar inte alltid

20

2.3

Det finns brister i internrevisionens organisering

21

2.4

Det finns brister i granskningsprocessen

26

2.5

Alla internrevisorer lämnar inte en bedömning om intern styrning och kontroll

30

2.6

Sammanfattande iakttagelser

31

3

Den statliga förvaltningen av internrevisionen

33

3.1

ESV ska samordna, förvalta och utveckla

33

3.2

ESV samlar information genom enkäter och besök

34

3.3

Regeringskansliets interna samordning

36

3.4

Sammanfattande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida