Allemansrätten och markägarens intressen

Svar på skriftlig fråga 2016/17:596

Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2016/03090/Nm

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:596 av Lars-Arne Staxäng (M) Allemansrätten och markägarens intressen

Lars-Arne Staxäng har frågat landsbygdministern om han avser att vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att finna en rimlig balans mellan allemansrätten och markägarens intressen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Allemansrätten är en grundlagsfäst rätt som ska värnas. Allemansrätten är oumbärlig för ett fritt friluftsliv och gynnar både svensk turism och andra näringar. Tack vare allemansrätten har vi tillgång till naturen och goda möjligheter att ta del av det som naturen erbjuder.

Allemansrätten gäller både svenska och utländska medborgare och vid viss kommersiell verksamhet, men rätten är inte obegränsad. I miljö-balken fastslås att var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. Av praxis följer att verksamheten inte får medföra nämnvärd skada eller olägenhet för markägaren.

Bedömningen av vad som är tillåtet enligt allemansrätten beror på vilken påverkan den aktuella åtgärden har i det enskilda fallet. Såväl nedskräp-ning som skadegörelse är straffbart. Markägaren kan även vända sig till domstol för att föra talan om förbud mot verksamhet som innebär ett nyttjande som överstiger vad markägaren anses få tåla, exempelvis be-tydande markskador, se t.ex. Högsta domstolens avgörande i det s.k. forsränningsmålet (NJA 1996 s. 495).

De problem som Lars-Arne Staxäng pekar på, nämligen att slå oaccep-tabla läger, ockupera platser och skräpa ner, är något som redan i dag inte har stöd i allemansrätten. Det gäller oavsett om problemen uppkommer av organiserad vistelse i naturen eller av vistelse som inte är organiserad.


Jag finner därför inte att balansen mellan allemansrätten och mark-ägarens intressen behöver förändras.

Stockholm den 11 januari 2017

Karolina Skog

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-27)