Ändrade beskattningsregler för ökad privatbostadsuthyrning

Svar på skriftlig fråga 2016/17:575

Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2016/04690/S1

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:575 av Ewa Thalén Finné (M) Ändrade beskattningsregler för ökad privatbostadsuthyrning

Ewa Thalén Finné har frågat mig om jag inom ramen för mitt ansvarsområde i regeringen kommer att se över beskattningsreglerna för att på så sätt få till stånd en ökad privatbostadsuthyrning och i så fall när.

Regeringen tog i början av förra året initiativ till breda bostadspolitiska samtal. Ewa Thalén Finnés parti och de övriga borgerliga partierna valde att lämna de samtalen.

Regeringen har därefter presenterat ett bostadspolitiskt åtgärdsprogram med 22 steg för fler bostäder. En av åtgärderna är att skapa ett tryggare och mer rättssäkert system för den som önskar hyra ut sin bostad såväl för den som önskar hyra i andra hand. Några förändringar av skattereglerna vid uthyrning av privatbostad är inte aktuella i dagsläget.

Stockholm den 11 januari 2017

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-21)