att stoppa utnyttjandet av kvinnor

Svar på skriftlig fråga 1998/99:902 besvarad av

den 22 september

Svar på fråga 1998/99:902 om att stoppa utnyttjandet av kvinnor

Statsrådet Maj-Inger Klingvall

Sten Tolgfors har frågat socialministern om vad ministern avser att göra för att stoppa utnyttjandet av kvinnor genom skenäktenskap. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Frågan aktualiserar den utsatta situation som en utländsk kvinna som gifter sig med en här boende man kan hamna i om förhållandet spricker innan kvinnan fått permanent uppehållstillstånd. Som Sten Tolgfors påpekar förekommer det att samma man vid flera tillfällen gifter sig med utländska kvinnor för att sedan på olika sätt utnyttja dem.

Den s.k. tvåårsregeln innebär att den utländska parten utvisas, om hon (eller han) inte har vistats i landet med uppehållstillstånd under två år när förhållandet spricker. Uppehållstillstånd kan emellertid undantagsvis beviljas av humanitära skäl trots att kvinnan inte vistats i landet under de föreskrivna två åren. Hänsyn får då tas till samtliga omständigheter i det enskilda fallet, främst till förekomsten av misshandel eller annan form av dålig behandling under sammanboendet, om det finns barn i förhållandet, om kvinnan riskerar att bli svårt utstött vid återkomsten till hemlandet samt till hennes anknytning till den svenska arbetsmarknaden. Såväl Statens invandrarverk som Utlänningsnämnden utreder denna typ av ärenden med stor omsorg.

Den parlamentariska kommittén om ny instans- och processordning i utlänningsärenden (NIPU) har i sitt betänkande, som lämnades i februari 1999, bl.a. tagit hänsyn till Anknytningsutredningens förslag för att begränsa den s.k. kvinnoimporten. I betänkandet föreslås flera olika åtgärder. Bl.a. föreslås att en ansökan om uppehållstillstånd ska kunna avslås om det finns en påtaglig risk för att sökanden kommer att utsättas för våld eller allvarlig kränkning i förhållandet. Vidare föreslås att fortsatt uppehållstillstånd ska kunna beviljas trots att förhållandet upphört, om det görs sannolikt att sökanden eller sökandens barn utsatts för övergrepp av allvarlig art under sammanboendet och förhållandet upphört främst på grund av detta.

Såväl Anknytningsutredningen som NIPU:s betänkanden har remissbehandlats. Remisstiden gick ut helt nyligen, den 1 september. Ärendet bereds nu inom Regeringskansliet. Målsättningen är att en proposition i frågan ska kunna lämnas till riksdagen i början av nästa år och att ändringar i lagstiftningen ska kunna träda i kraft i mitten av år 2000.

Skriftlig fråga (Inlämnad 1999-09-09)