Bilmålvakter

Svar på skriftlig fråga 2016/17:539 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/07916/MRT

Näringsdepartementet

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:539 av Thomas Finnborg (M) Bilmålvakter

Thomas Finnborg har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att komma till rätta med problematiken med bilmålvakter.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Under den förra regeringen infördes nya bestämmelser om rätt att ta fordon i anspråk för betalning av fordringar på vissa skatter och avgifter. Syftet med reglerna är att förhindra användandet av s.k. fordonsmålvakter och att minska de restförda fordonsrelaterade skulderna till det allmänna. De nya reglerna har gjort det mindre lönsamt att ha fordon registrerade på fordonsmålvakter genom att skulder medföljer fordonet och inte den juridiske ägaren. Därmed kan fordon ägda av målvakter beslagtas och skrotas eller säljas om skulderna inte blir betalda.

Regelförändringarna var ett komplement till de regler som redan gällde och avser fordonsskulder för skatter och avgifter av offentligrättslig karaktär. Det infördes samtidigt bestämmelser om att felparkerade fordon, vars registrerade ägare har sådana obetalade och förfallna skulder på felparkeringsavgifter som uppgår till mer än 5 000 kr, ska få flyttas och att fordonet inte behöver återlämnas till ägaren förrän alla dessa skulder och kostnader i samband med flytten är betalade.

Syftet med regelförändringarna var att skapa verktyg för polis och kronofogdemyndigheten och andra myndigheter att komma åt fordonsägare som inte gör rätt för sig och att förbättra trafiksäkerheten på vägarna genom att lättare få bort skrotfärdiga bilar.

Reglerna tillämpas på skulder som beslutats efter ikraftträdandedatumet den 1 juli 2014 och har haft effekt genom att minska möjligheterna och lönsamheten i att utnyttja fordonsmålvakter.

Ytterligare och mer långtgående åtgärder riktade mot fordonsmålvakter skulle kunna innebära inskränkningar i äganderätten, vilka måste vara proportionerliga och balanserade. Regeringen följer utvecklingen för de fordonsrelaterade skulderna till det allmänna och har dialog med berörda myndigheter i frågan. Det är de rättsvårdande myndigheterna som ska använda lagstiftningen för att den ska få avsedd effekt.

Stockholm den 12 januari 2017

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-16)