Bilpooler

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1912 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Dnr N2017/05642/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1912 av Jessica Rosencrantz (M) Bilpooler

Jessica Rosencrantz har frågat mig hur jag ställer mig till Utredningen om cirkulär ekonomis förslag till definition av bilpool, och när vi kan förvänta oss att jag och regeringen presenterar konkreta åtgärder så att kommuner kan reservera gatumark för bilpooler.

Många bedömare, däribland fordonstillverkare, tror att äganden av bilar kommer att förändras kraftigt de närmaste decennierna. Ny typ av it- och fordonsteknik och större behov av effektiv resursanvändning driver denna utveckling.

Att dela på bilägande genom en bildelningstjänst, även kallad för bilpool, är en av de ägandeformer som påtagligt kan tänkas öka i omfattning. Genom medlemskap i en bilpool delar flera personer på ägande av bilar, vilket oftast innebär lägre kostnader för den enskilde samt är, precis som frågeställaren påpekar, positivt för miljön. I dag står de flesta privatbilar parkerade mer än 90 procent av tiden. Bilpooler är ett sätt att öka nyttjandegraden av bilar, minska efterfrågan på parkeringsplatser och på det sättet frigöra ytor i städerna till andra ändamål. Många kommuner har en önskan att öka tillgången till bilpooler men har svårt att göra det med de medel som kommunerna i dag förfogar över.

Som Jessica Rosencrantz påpekar har Utredningen om cirkulär ekonomi i sitt betänkande Från värdekedja till värdecykel (SOU 2017:22) lämnat ett antal förslag om bilpooler. Förslagen syftar till att möjliggöra statliga eller lokala stimulansåtgärder. Betänkandet har remitterats och bereds nu vidare inom Regeringskansliet.


Jag delar Jessica Rosencrantz syn på att det är önskvärt att underlätta för bilpooler. Regeringen har dock ännu inte tagit ställning till utredningens förslag och det är därför också för tidigt att säga när ett eventuellt sådant förslag kan överlämnas till riksdagen.

Stockholm den 20 september 2017

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-08)