Brister på HVB-hem

Svar på skriftlig fråga 2016/17:586

Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2016/07973/FST

Socialdepartementet

Barn-, äldre- och jämställdhetsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:586 av Jenny Petersson (M) Brister på HVB-hem

Jenny Petersson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att komma till bukt med de säkerhetsbrister som förekommer på HVB-hem.

Jag och mina kollegor i regeringen tar frågan om hot och våld på arbetet på stort allvar. Det är viktigt att personalen kan känna sig trygg på sin arbetsplats. Arbetsgivaren ska förebygga risken för hot och våld så långt det är möjligt. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot i arbets-miljön (AFS 1993:2) gäller på alla arbetsplatser.

Socialstyrelsen har dessutom utarbetat nya föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende (HSLF-FS 2016:55), som trädde i kraft den 1 november 2016. Ett viktigt syfte med de nya föreskrifterna är att stödja verksamheterna i hur man kan komma tillrätta med uppmärksammade brister och förstärka kvaliteten och säkerheten i hemmen. Krav på säkerhetsrutiner är en viktig del i föreskrifterna. På varje HVB ska det finnas rutiner bl.a. för hur personalen ska förebygga och agera vid kränkningar, hot, våld och övergrepp.

Därutöver har regeringen infört en bestämmelse i socialtjänst-förordningen om att det ska finnas ordningsregler på HVB-hemmen. Ordningsreglerna ska syfta till att skapa trygghet och säkerhet för alla som vistas på hemmet. Ändringen trädde i kraft den 1 juli 2016.

Det är också viktigt att personalen ges rätt förutsättningar. Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår att den som bedriver verksamhet i form av HVB ska se till att personalen får den introduktion, handledning och kompetensutveckling som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.


Regeringen har också i Socialstyrelsens regleringsbrev för 2017 gett myndigheten i uppdrag att se över tillgången på utbildning för personal som arbetar med vård och behandling av barn och unga på HVB, utreda förutsättningarna för en eftergymnasial utbildning för personal på HVB och vilken annan utbildning som kan vara lämplig, samt ett uppdrag om kunskapsstöd och utbildning om gränssättande åtgärder inom HVB-vården.

Stockholm den 11 januari 2017

Åsa Regnér

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-12-22)