Brott i Storfors

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1292 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


Ju2018/02847/POL Ju2018/02848/POL Ju2018/02849/POL Ju2018/02869/POL Ju2018/02850/POL Ju2018/02851/POL Ju2018/02852/POL Ju2018/02853/POL Ju2018/02854/POL Ju2018/02855/POL Ju2018/02856/POL Ju2018/02857/POL

Ju2018/0285

8/POL Ju2018/02859/POL Ju2018/02868/POL

Ju2018/02860

/

POL

Justitiedepartementet

Justitie- och inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297 och 1298 av Christian Holm Barenfeld (M)
Brott i Säffle, Torsby, Årjäng, Kil, Sunne, Munkfors, Kristinehamn, Grums, Hagfors, Storfors, Karlstad, Forshaga, Hammarö, Arvika, Eda och Filipstad

Christian Holm Barenfeld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet brott, inte minst sexualbrott, i Säffle, Torsby, Årjängs, Kils, Sunne, Kristinehamns, Grums, Hagfors, Storfors, Karlstads, Forshaga, Hammarö, Arvika, Eda och Filipstads kommuner. Han undrar också vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska antalet brott, inte minst hot-, kränknings- och frihetsbrott, i Munkfors kommun.

Det är en prioriterad fråga för regeringen att det polisiära arbetet stärks och att fler poliser kan bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i hela landet. Vi har därför aviserat och beslutat om kraftfulla resursförstärkningar till Polismyndigheten under kommande år. Antalet personer som utbildas till polis har fördubblats under mandatperioden. Redan i år ser antalet poliser ut att öka och Polismyndigheten räknar med att det vid utgången av 2018 kommer att finnas 20 100 poliser. Vi kan också konstatera att antalet polisanställda vid utgången av 2017 nådde en rekordhög nivå. Antalet uppgick då till 29 600.

När det gäller att bekämpa sexualbrott har regeringen bl.a. lagt en proposition som på flera sätt innebär en skärpt syn på sexualbrott (prop. 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet). Den säger det självklara; att sex ska vara frivilligt. Om det inte är frivilligt så är det olagligt. Vi föreslår även två oaktsamhetsbrott för våldtäkt och sexuellt övergrepp. Därmed utökas det kriminaliserade området, så att fler gärningsmän kan fällas till ansvar. Regeringen föreslår vidare att minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fyra till fem års fängelse. Den som utsätts för ett sexualbrott ska också få stöd tidigare i processen. När en förundersökning om sexualbrott inleds ska brottsoffret få rätt till juridiskt stöd. Särskilda resurser avsätts för detta från 1 juli 2018.

Samtidigt har Brottsoffermyndigheten fått resurser för att genomföra informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet. Medel har även avsatts i vårändringsbudgeten 2018 för att Polismyndigheten ska kunna stärka kompetensen och utredningsförmågan avseende sexualbrott. Regeringen ser allvarligt på det faktum att antalet anmälda sexualbrott och antalet personer som uppger att de utsatts för sexualbrott har ökat. Vi har därför också gett Brottsförebyggande rådet i uppdrag att närmare studera vad ökningarna av sexualbrott sedan 2005 beror på.

Ska vi långsiktigt kunna motverka brottslighetens grundorsaker behöver vi skapa en god välfärd för alla. Ett ojämlikt samhälle med stora sociala och ekonomiska klyftor och hög arbetslöshet utgör en grogrund för brottslighet. Det är bara med kombinationen av en generell välfärdspolitik, kamp mot arbetslöshet och ett starkt rättsväsende som vi kan göra skillnad på riktigt.

Stockholm den 23 maj 2018

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-05-15)